« Tagasi

Rõuge alevikus Tindi tn 8 detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek ja avalik arutelu

Rõuge Vallavalitsus annab teada, et korraldab Rõuge alevikus Tindi tn 8 detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku 22.07-21.08.2019 ja avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu 28.08.2019 kell 15.00 Rõuge vallavalitsuses (Võru maakond, Rõuge alevik, Ööbikuoru tn 4).

 

Detailplaneering on algatatud Rõuge Vallavolikogu 20.01.2019 otsusega nr 1-3/4.

 

Planeeritav ala asub Rõuge vallas Rõuge alevikus Tindi tn 8 maaüksusel (69701:004:1442) ning juurdepääsutee osas Tindi tn 6 (69701:004:0121) ja Kõnnitee (69701:004:0096) maaüksustel. Planeeritava maaüksuse Tindi tn 8 maakasutuse sihtotstarve on elamumaa. Planeeritava ala suurus on ca 0,6 ha.

 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on pereelamu rajamiseks hoonestusala ja ehitusõiguse määramine ning jagada Tindi tänav 8 maaüksus kaheks katastriüksuseks, millest ühele määrata transpordimaa maakasutuse sihtotstarve olemasoleva kergliiklustee jaoks ning teisele määrata pereelamu ja abihoonete rajamiseks elamumaa maakasutuse sihtotstarve.

 

Detailplaneeringuga kavandatud tegevus ei kahjusta ümbritsevat keskkonda. Olulisimad muudatused detailplaneeringu elluviimisega võrreldes praeguse olukorraga oleks ühe üksikelamu ja selle teenindamiseks vajalike hoonete ja rajatiste rajamine piirkonda.

 

Detailplaneeringut käsitletakse kui üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut tulenevalt asjaolust, et Rõuge vallal puudub Rõuge piirkonna osas kehtiv üldplaneering.

 

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu eelnõu kohta arvamust.

 

Eelnõu avaliku väljapaneku ajal on võimalik detailplaneeringuga tutvuda Rõuge Vallavalitsuses või Rõuge valla kodulehel www.rauge.ee. Lisainformatsiooni saab planeeringu- ja ehitusspetsialistilt (Krislyn Prants, 5253907, planeering@rauge.ee).

 

Viide materjalidele: https://rouge.kovtp.ee/avalikul-valjapanekul-olevad-detailplaneeringud