Teadmiseks!
2024. aastal Rõuge vallas Kagu-Eesti spetsialistide toetusmeetme taotlusvooru ei avata.

Kagu-Eesti spetsialistide toetusmeede

Rahvaarv Kagu-Eesti väheneb jätkuvalt. Siinse majanduse elavdamiseks on riik loonud toetusmeetme, mille abil parandatakse spetsialistide elamistingimusi spetsialisti enda, kohaliku omavalitsuse ja riigi koostöös.

Toetuse andmise eesmärk on parandada Rõuge vallas elavate ja Kagu-Eestis (Võru-, Valga- või Põlvamaal) töötavate spetsialistide elutingimusi, aidates seeläbi kaasa piirkonna majandusarenguks oluliste spetsialistide jäämisele ja tulemisele piirkonda.  Rõuge vallas on spetsialistide meetme kogumaht 43 652 eurot, millesse on võrdselt panustanud nii riik kui kohalik omavalitsus.

Taotlusvoor on avatud 1. aprillist 1. maini 2022. 

Toetuse osakaal moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest ning taotleja omaosalus peab olema vähemalt 33%. Toetussumma suurus ühe spetsialisti eluruumi kohta on 5 000 kuni 10 000 eurot. Toetuse saajaga sõlmitakse toetuse kasutamise leping. Üldjuhul makstakse 90% toetussummast välja 10 kalendripäeva jooksul lepingu sõlmimisest ja 10% toetussummast pärast aruande kinnitamist.

Toetusmeede on suunatud erasektoris töötavatele spetsialistidele, kes vastavad järgmistele nõuetele:

 • vähemalt kutsekeskharidus või kutseharidus keskhariduse baasil;
 • töökohale vastav erialane väljaõpe või töökogemus;
 • tähtajatu töösuhe Kagu-Eestis tegutsevas ettevõttes või tegeleb piirkonnas ettevõtlusega;
 • brutotöötasu 1. jaanuari seisuga on suurem eelmise aasta Võru maakonna keskmisest brutotöötasust (2021. aasta maakondlik keskmine brutotöötasu oli 1192 eurot);
 • maksuvõlgnevused (va juhul, kui need on ajatatud) ning võlgnevused Rõuge valla ees puuduvad;
 • taotleja on eluruumi omanik või kaas- või ühisomanik või on sõlminud notariaalse ostu-müügi eellepingu eluruumi ostmiseks.

Toetuse saamise korral peab eluruum olema vähemalt kolm aastat aruande kinnitamisest alates  toetuse saaja omandis ning tema alaline elukoht (ka rahvastikuregistri andmetel).

Toetust saab taotleda nii valla territooriumil asuva eluruumi ehitustöödeks kui eluaseme soetamiseks. Toetatakse järgmisi ehitustöid:

 • eluruumi üldehitustööd, sh ümberehitamine, osa asendamine samaväärsega, laiendamine;
 • elektritööd, sh eluruumi elektrivõimsuse tõstmine, eluruumi sisesed elektritööd, elektritööd liitumispunktist majani;
 • hoonesiseste tehnosüsteemidega seotud tööd, sh vee- ja kanalisatsioonitööd (korterite puhul ainult korterisisesed tööd), küttesüsteemide ja küttekolletega seotud tööd (korterite puhul ainult korterisisesed tööd);
 • hooneväliste tehnovõrkudega seotud tööd, sh soojusvarustusega seotud tööd (va korterid).

Projekti tegevused peavad olema ellu viidud hiljemalt 31.08.2023. Ühe kuu jooksul pärast projekti lõppemist esitab toetuse saaja toetuse kasutamise aruande koos kulu- ja maksedokumentide koopiatega. Abikõlblikud on vaid panga vahendusel ning toetuse saajale kuuluvalt arvelduskontolt tehtud tehingud.

Taotlus koos nõutud lisadokumentidega tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna valla üldmeilile vald@rougevald.ee hiljemalt 1. mail. Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:

 • vormikohane projekti eelarve;
 • vormikohane tööandja poolt allkirjastatud ankeet;
 • haridust ja väljaõpet tõendavate dokumentide koopiad;
 • vähemalt kaks võrreldavat hinnapakkumust eluruumi ehitustööde kohta. Võrreldavate hinnapakkumuste puudumisel tuleb esitada sellekohased põhjendused ja hinnakalkulatsioonid. Hinnapakkumisi ei pea esitama eluruumi ostmise kulu kohta;
 • eluruumi ostmise korral notariaalne ostu-müügi eelleping;
 • eluruumi ehituse korral ehitusluba või ehitusteatis ning ehitusprojekt, kui see on nõutud ehitusseadustiku lisas 1. Ehitusloa- või teatise võib esitada ka pärast taotluse tingimusliku rahuldamise otsust.

Laadi siit alla taotlemiseks vajalikud dokumendid:

Tutvu toetamise korraga: https://www.riigiteataja.ee/akt/412032021017?leiaKehtiv

 

Lisainfo:

Taotlemise ja aruandlusega seonduv: projektispetsialist Kariina Nesenko (kariina.nesenko@rougevald.ee, 520 6945)

Ehituslubade- või teatistega seonduv: ehitusspetsialist Tõnu Kukk (tonu.kukk@rougevald.ee, 511 7814)

Kagu-Eesti spetsialistide toetuse saajad 2022

Rõuge Vallavalitsus kinnitas 15. juunil 2022 Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetmest toetuse saajad. Toetuse saamiseks esitati seitse nõuetele vastavat taotlust. Toetust taotleti kogusummas 61 274,10 eurot. 

2021. aasta taotlusvoorus läks jagamisele 43 652 eurot. 

Esitatud taotlusi hindas kuueliikmeline hindamiskomisjon vastavalt vallavalitsuse kinnitatud hindamiskriteeriumitele.

Komisjoni ettepanekule tuginedes otsustas Rõuge Vallavalitsus toetada viit taotlust:

Triinu Ülper

Marko Palo

Janno Ruuder

Alar Kuus

Eimar Hallop

Kagu-Eesti spetsialistide toetuse saajad 2021

Rõuge Vallavalitsus kinnitas 9. juunil 2021 Kagu-Eesti spetsialistide toetusmeetmest toetuse saajad. Toetuse saamiseks esitati kuus nõuetele vastavat taotlust. Toetust taotleti kogusummas 58 258,59 eurot. 

2021. aasta taotlusvoorus läks jagamisele 42 724 eurot. 

Esitatud taotlusi hindas viieliikmeline hindamiskomisjon vastavalt vallavalitsuse kinnitatud hindamiskriteeriumitele.

Komisjoni ettepanekule tuginedes otsustas Rõuge Vallavalitsus toetada viit taotlust:

Joel Põhja
Siim Härm
Karin Lüütsepp
Sander Kurvits
Triinu Simkin