Lõppenud sotsiaalvaldkonna projektid:

Taotlusvooru "Teenusekohtade kohandamine dementsusega inimestele" projekt

Projekti raames kohandatakse dementsusega inimestele tualettruumid ja vannitoad, kuhu lisatakse kohalolekuandurid, mis automatiseerivad tulede sisse ja välja lülitamise ning märkelambid.

Projekti toetatakse sotsiaalministeeriumi taotlusvoorust "Teenusekohtade kohandamine dementsusega inimestele".

Projekti kogumaksumus on 3600,00 eurot, millest 3060,00 eurot moodustab Sotsiaalministeeriumi toetus.

Projekti periood: aprill – mai 2019

Meetme 1.3.3 "Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed" projekt

Rõuge Vallavalitsus osaleb ESF projektis Lapsehoiu, tugiisiku ja isikliku abistaja teenuse pakkumise abil Rõuge, Haanja ja Sõrmepalu vallas teenuse vajajate tööturule sisenemise või seal püsimise toetamine – 1.3.0301.11-0112

Projekti elluviija on Rõuge Vallavalitsus

Projekti kirjeldus

 • Ettevalmistavate tegevustena teenuse vajaduse kaardistamine, projekti kirjutamine ja esitamine.

 • Lapsehoiu, tugiisiku ja isikliku abistaja teenuse osutamine Rõuge, Haanja ja Sõmerpalu vallas puuetega lastega või sotsiaalselt või majanduslike toimetulekuprobleemidega peredele, puuetega ja hoolduskoormusega inimestele, mis suurendab teenuse saajate või nende pereliikmete tööturule sisenemise ja/või seal püsimise võimalusi.

 • Teenuste koordineerimine.

 • Teenuse arendamiseks tagasiside kogumine sihtgruppidelt, teenuse osutajatelt ja partneritelt, teenuste kättesaadavuse ja vajaduse monitooring, teenuste pakkumise korra ja struktuuri väljatöötamine ja katsetamine, teenuse osutajate koolitusvajaduse kaardistamine ja motivatsioonisüsteemi loomine, teenuste kvaliteedi hindamise põhimõtete ja aluste väljatöötamine ja katsetamine, ümarlaudade ja infopäevade korraldamine ning neil osalemine, huvigruppide kaasamine, osalemine nii omavalitsuste ja maakonna sisestel kui ka välistel koostööseminaridel, teenust koordineeriva MTÜ arengukava koostamise meeskonda kuulumine.

 • Teavitustegevused.

Projekti eesmärk

 • Hoolekandeteenuste osutamisega puuetega, hoolduskoormusega ja/või sotsiaalsete või majanduslike toimetulekuprobleemidega peredele või nende liikmetele nende igapäevase toimetulekuvõime parendamise abil tööhõivesse kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine ning töötute ja mitteaktiivsete tööturule sisenemise võimaluse ja seal püsimise suurendamine.

 • Lapsehoiu-, tugiisiku ja isikliku abistaja teenuse käivitamine ja koordineerimine teenuste kättesaadavuse parandamiseks ja sihtgrupi tööhõivesse sisenemiseks.

 • Lapsehoiu-, tugiisiku ja isikliku abistaja teenuse arendamine Sõmerpalu, Haanja ja Rõuge vallas teenuste jätkusuutlikkuse tagamiseks ja laiendamiseks.

 • Kestus 01.04.2011–31.12.2013

Sihtrühm

 • hooldajad, kes hooldatavale pakutava teenuse abil tööle saavad;

 • puudega inimesed või inimesed, kes vajavad abi haiguse või olukorra tõttu, mis oluliselt raskendab nende igapäevast toimetulekut

 • kinnipidamiskohast vabanenud, kes pakutava teenuse abil tööle saavad;

 • hooldajad, kes hooldatavale pakutava teenuse abil töö säilitavad.

Teenused

 • Tugiisik

 • Isiklik abistaja

 • Lapsehoidja

Projekti kontaktisikud

 • Pille Sõrmus (56695364, pille.sormus@gmail.com)

Meetme "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" projekt

 

 

 

 

Rõuge vallavalitsus viib ellu Euroopa sotsiaalfondi meetme "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" rahastatavat projekti "Koduteenuse käivitamine ja arendamine Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu vallas".

Projekti kogumaksumus: 88 688 eurot

Toetuse summa: kuni 69 103,20 eurot

Projekti kestus: 1.03.2017–28.02.2019

Projekti lühikirjeldus 

Projekti käigus moodustavad partnerid ühtse koduteenuse toimepiirkonna ja parandavad teenuse kvaliteeti ning kättesaadavust, et aidata kaasa piirkonna hoolduskoormusega inimeste osalemisele tööturul.

Projekti eesmärk 

Eesmärk on kõigile teenust vajavatele eakatele- ja erivajadustega inimestele kvaliteetse koduteenuse pakkumine, aidates sellega kaasa nende hoolduskoormusega lähedaste tööturul osalemisele.

Alameesmärgid:

 • Teenuse kvaliteedi ühtlustamine
 • Teenuse kättesaadavuse parandamine
 • Teenuse tõhusam korraldamine

Tulemused

 • Kinnitatud on toimepiirkonna omavalitsustes ühtne koduteenuse osutamise standard ja kord.
 • Teenus on kättesaadav kõigile, kellel on kohaliku omavalitsuse poolt määratud teenuse vajadus.
 • Paraneb hoolduskoormusega inimeste osalemine tööturul.
 • Teenus on kvaliteetne ja vastab kliendi vajadustele.
 • Teenuse korraldus on läbipaistev ja tõhus.

Projektis arendatakse ja osutatakse selliseid hoolekandeteenuseid, mille eesmärk on tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ja tööturule sisenemise või jätkamise toetamine, mis tähendab, et toimepiirkonnas (Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu) osutavad koduteenust avahooldustöötajad.

Peamised pakutavad teenused

 • abistamine toiduainete ja majapidamistarvete ostmisel;
 • esmatasandi arstiabi kättesaadavuse organiseerimine;
 • suhtlemine kliendiga;
 • eluruumi esmase korrastamise, pesupesemise, küttepuudega varustamise korraldamine;
 • vajadusel vee tuppa toomine ning transporditeenuse organiseerimine väljaspool kodu asjaajamisteks.

Projekti kontaktisik: projektijuht Triinu Tiks (missosotsiaal@rauge.ee, 5340 3744)