Võrumaa omavalitsuste ühine jäätmekava

Võrumaa omavalitsuste ühine jäätmekava 2020–2025

Rõuge Vallavolikogu määrus Võru maakonna omavalitsuste ühise jäätmekva vastuvõtmise kohta (Riigi Teataja)

Võru maakonna omavalitsuste ühise jäätmekava 2020–2025 eesmärk on jäätmehoolduse arendamine Võru maakonna omavalitsustes aastani 2025, järgides keskkonnasäästlikku jäätmekäitlust, jäätmetekke vähendamist, optimaalset sorteerimist, jäätmete taaskasutust ning keskkonnateadlikkust. Kava on koostatud lähtudes „Riigi jäätmekavast 2014–2020" ning kehtivatest jäätmemajandust reguleerivatest õigusaktidest. 

Jäätmekava ajakohastamine oli vajalik haldusreformist tulenenud omavalitsuste ja maakonnapiiride muutusest. Uuendatud on maakonna üldist iseloomustust ja statistilisi näitajaid, kirjeldatud uutes piirides kohalike omavalitsuste sotsiaalmajanduslikku olukorda. Ajakohastatud on jäätmekäitlust puudutavate õigusaktide loetelu. Esitatud on värskemad andmed tekkivate jäätmete koguste ja koostise kohta, antud asjakohane ülevaade jäätmekäitluskohtade ja jääkreostusobjektide kohta. Uuendatud on peatükke, mis puudutavad probleeme jäätmehoolduses, rahastamist, jäätmehoolduse ja jäätmerajatiste taristu arengut, tehnoloogiaid, taaskasutamist, kaasnevaid keskkonnariske ning korraldatud jäätmevedu, samuti jäätmekäitluskohtade rajamist, keskkonnateadlikkust, jäätmekava rakendamise ja jäätmekäitlusega seotud organisatsioone.

Rõuge Vallavalitsus korraldas jäätmekava avaliku väljapaneku Rõuge valla kodulehel 09.–23.04.2020. Rõuge Vallavolikogu võttis jäätmekava vastu 22.09.2020.