Rõuge valla lastekaitsespetsialist

Kelli Piholaan

5915 1456
kelli.piholaan@rougevald.ee

Lastekaitse tööst Rõuge vallas

Lastekaitsespetsialisti töö keskmeks on lapse heaolu. Lapse heaolu on defineeritud kui lapse arengut toetav seisund, milles tema füüsilised, tervislikud, psühholoogilised, emotsionaalsed, sotsiaalsed, kognitiivsed, hariduslikud ja majanduslikud vajadused on rahuldatud. Lapse heaolu aitab hinnata „Lapse heaolu kolmnurk", milles sisalduvaid 13 uurimisvaldkonda kirjeldatakse ja analüüsitakse lähtuvalt lapse arenguvajadusest seoses vanemate suutlikkuse ning pere ja keskkondlike teguritega.

Laste õigusi ja heaolu aitavad kaitsta mitmed seadused. Alusdokumentideks on Eesti vabariigi põhiseadus ning lastekaitseseadus, mida vajadusel rakendatakse koos perekonnaseadusega, sotsiaalhoolekande seadusega, põhikooli- ja gümnaasiumi seadusega ning koolieelse lasteasutuse seadusega.

Rõuge vallavalitsuses töötab kaks lastekaitsespetsialisti, kelle tööülesannete hulka kuulub:

  • lastekaitsealase töö korraldamine Rõuge vallas;
  • lapse ja/või vanema nõustamine teemadel, mis puudutavad lapse arengut ning lapse/pere heaolu üldiselt;
  • abivajavast lapsest teada saamisel lapse abivajaduse hindamine, esile kerkinud probleemidele lahenduste otsimine koostöös eelkõige perega, kuid vajadusel kaasates teisi spetsialiste;
  • hädaohus olevast lapsest teadasaamisel viivitamatult tema paigutamine ohututesse tingimustesse;
  • laste hoolekannet puudutavate dokumentide kogumine ja esitamine kohtule (sh eestkoste seadmiseks vajalikud dokumendid) ning vallavalitsuse esindamine kohtus;
  • perekonnast eraldatud laste ja vanemate suhtlemise soodustamine ning korraldamine, lähtudes eelkõige lapse vajadusest, kuid sealjuures hinnates lapsevanema suutlikkust ning võimalusi;
  • laste hoolekannet ja heaolu puudutavate komisjonide, ümarlaudade töös osalemine;
  • kodukülastustel käimine ning pere ülevaate koostamine.

Kuigi esmane vastutus lapse õiguste ja heaolu tagamisel on lapsevanemal või last kasvataval isikul, lasub igal inimesel, kes omab teavet abivajavast lapsest, kohustus sellest viivitamatult teavitada kohalikku omavalitsust või helistada üleriigilisele lasteabitelefonile numbril 116 111. Hädaohus olevast lapsest tuleb viivitamatult teatada hädaabinumbril 112.

Kadunud lapsest on võimalik teada anda ööpäevaringselt avatud tasuta telefoninumbril 116 000. Nõustajad annavad esmased juhised situatsioonis käitumiseks ning viivad läbi esmase kriisinõustamise. Infotelefonil vastavad spetsialistid teevad tihedat koostööd politsei- ja piirivalveametiga.