Kehtivate üldplaneeringute ülevaade

04.02.2017 jõustunud Vabariigi Valitsuse 31.01.2017 määruse nr 38 „Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" alusel tekkis 21. oktoobril 2017 uus omavalitsusüksus Rõuge vald.

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 5 lõige 11 sätestab, et  haldusreformi raames ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste üldplaneeringud vaatab haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksus üle hiljemalt 01.07.2018. Ülevaatamise eesmärk oli selgitada välja kehtivate üldplaneeringute asjakohasus ja muudatuste vajalikkus, mis arvestaks edasisi maakasutuse ja valla arengu suundi.

Rõuge valla territooriumil kehtivad praegu järgmised üldplaneeringud (laadi alla):

Rõuge vallal puudub endise Rõuge piirkonna osas kehtestatud üldplaneering. Rõuge valla endise Rõuge piirkonna üldplaneering on algatatud Rõuge Vallavolikogu 27.10.2004 määrusega nr 15 „Rõuge valla üldplaneeringu algatamine ja Rõuge Vallavolikogu 28.03.2001 otsuse nr 7 „Rõuge aleviku üldplaneeringu algatamine" tühistamine" ning üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud Rõuge Vallavolikogu 03.05.2006 otsusega nr 19 „Rõuge valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine".

Varasemalt algatatud endise Rõuge piirkonna ÜP koostamine on lõpetatud Rõuge Vallavolikogu 27.08.2019 määrusega nr 1-2/13 „Rõuge Vallavolikogu 27.10.2004 määrusega nr 15 „Rõuge valla üldplaneeringu algatamine ja Rõuge Vallavolikogu 28.03.2001 otsuse nr 7 „Rõuge aleviku üldplaneeringu algatamine" tühistamine" algatatud üldplaneeringu koostamise lõpetamine" ning ÜP KSH on lõpetatud Rõuge Vallavolikogu 27.08.2019 otsusega nr 1-3/57 „Rõuge Vallavolikogu 03.05.2006 otsusega nr 19 „Rõuge valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" algatatud keskkonnamõju strateegilise hindamise lõpetamine".

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine on lõpetatud, kuna koostamise käigus on ilmnenud asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus. 2004 algatatud Rõuge valla üldplaneering ei ole tänaseni kehtestamiseni jõudnud ning Rõuge Vallavolikogu poolt on 17.04.2018 otsusega nr 1-3/36 algatatud uus haldusreformi tulemusel liitunud viie valla ühine üldplaneering, mistõttu uue haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud Rõuge valla üldplaneeringu kehtestamisel, on välistatud seni kehtestamata Rõuge piirkonna üldplaneeringu elluviimine.

Rõuge Vallavolikogu 17. aprill 2018 istungil vaadati üle Misso, Haanja, Varstu, Mõniste ja Rõuge valdade üldplaneeringute ülevaatamise aruanne.

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõike 41 kohaselt kehtivad ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste õigusaktid kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse õigusaktide kehtestamiseni selle kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil, kus need valdade ühinemiseni kehtisid.

Üldplaneeringu algatamise teade

Rõuge vallavolikogu 17.04.2018. a otsusega nr 1-3/36 algatati Rõuge valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Üldplaneering koostatakse kogu Rõuge valla territooriumile.

Rõuge valla üldplaneeringu eesmärk on kohandada kahaneva rahvastiku tingimustes Rõuge vald ruumiliselt terviklikuks, kvaliteetseks, hästi toimivaks ning säästlikuks elukeskkonnaks, pöörates tähelepanu teenuste kättesaadavusele, maamajandus- ja ettevõtlusalade (taas)elustamisele.

Üldplaneeringuga tuleb lahendada planeerimisseaduse § 75 määratud need ülesanded, mis on Rõuge valla ruumilise arengu aspektist asjakohased ning tulenevad kohalikust vajadusest.

Üldplaneeringu koostamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisotsusega saab tutvuda Rõuge valla avalikus dokumendiregistris ning tööpäeviti Rõuge vallavalitsuses Rõuge alevikus Ööbikuoru 4.

Lisateavet saab Rõuge vallavalitsusest planeeringusptsialistilt (tel 785 9322, e-post planeering@rauge.ee).

Üldplaneeringu algatamise otsuse muutmine

Rõuge Vallavolikogu muutis Rõuge valla üldplaneeringu algatamise otsust oma 27.08.2019 otsusega nr 1-3/56 „Rõuge Vallavolikogu 17.04.2018 otsuse nr 1-3/36 „Rõuge valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" muutmine".

Üldplaneeringu algatamise otsuse muutmisega tunnistas Rõuge Vallavolikogu kehtestuks algatamise otsuse lisana kinnitatud „Rõuge valla üldplaneeringu lähteseisukohad" ning sõnastas algatamise otsuses Rõuge valla üldplaneeringu eesmärgi.

Rõuge valla üldplaneeringu lähteseisukohad koostatakse Rõuge Vallavalitsuse poolt eraldi üldplaneeringu menetlustoiminguna.

Üldplaneeringu algatamise otsuse muutmise otsusega saab tutvuda Rõuge valla avalikus dokumendiregistris ning tööpäeviti Rõuge vallavalitsuses Rõuge alevikus Ööbikuoru 4.