Heinamaade niitmine

Tuletame meelde, et Vallavolikogu poolt vastuvõetud  "Rõuge valla heakorraeeskirja" kohaselt on kõik valla kinnistute omanikud kohustatud pidevalt karjatama või vähemalt üks kord juulis niitma temale kuuluval kinnistul olevaid rohumaid.  Rõuge alevikus ja Viitina külas on omanik kohustatud tagama kinnistul heina niitmise vähemalt 2 korda suveperioodil (esimene niide juunis, teine niide augustis). Palume kõigil maaomanikel hoolsamini oma kohustusi täita ning heinamaad korda teha. Vastasel korral võib kohustuse mittetäitjat ähvardada rahatrahv. 
 
Rõuge vallas heinapurustamise ja -niitmise teenusepakkujate kohta saab infot vallamajast tel 78 59 322.  
 
Heakorraeeskirja eesmärgiks on tagada valla puhtus, heakord, säästev elukeskkond ja keskkonnaohutus. Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Rõuge valla territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele, samuti omanike poolt asja valdama, haldama või kasutama volitatud isikutele. Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vastavalt oma pädevusele Rõuge Vallavalitsus, Keskkonnainspektsioon ja politseiprefektuu