Rõuge valla heakorraeeskiri

Rõuge Vallavolikogu võttis 17.11.2020 vastu uue Rõuge valla heakorraeeskirja (aadress Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/424112020007).

Uue eeskirjaga on ühtlustatud heakorraga seotud nõuded kogu valla territooriumil. Varem kehtisid vallas ühinemiseelsete omavalitsuste heakorraeeskirjad, uue eeskirja vastuvõtmisega muutusid need kehtetuks.

Heakorraeeskirja eesmärgik on tagada valla puhtus, heakord, säästev elukeskkond ja keskkonnaohutus. Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Rõuge valla territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele, samuti omanike poolt asja valdama, haldama või kasutama volitatud isikutele.