Elukoha registreerimine

Elukoha registreerimine tähendab inimese elukoha andmete kandmist rahvastikuregistrisse. Elukohateade esitatakse, kui inimene asub elama uude kohta, muudab elukohta Eestis, asub elama välismaale või kolib välismaalt tagasi Eestisse.

Elukohateadet saab esitada kohalikus omavalitsuses kohapeal või saata teade allkirjastatult tavaposti (Ööbikuoru 4, Rõuge alevik) või digiallkirjastatult e-kirjaga vallavalitsuse kantseleisse (vald@rauge.ee). Teate vormi saab täita kohapeal või alla laadida juuresolev eeltäidetav vorm (vt seotud failide loendit). Samuti saab elukohateadet esitada riigiportaalis eesti.ee.

Elukohateates esitatakse ühe elukoha täpsed ja täielikud aadressiandmed. Alaealise lapse elukoha registreerimisel tuleb esitada ka teise hooldusõigusliku vanema nõusolek. 

Kui isik ei ole elukohateates märgitud ruumi omanik, tuleb elukohateatele lisada ruumi omaniku nõusolek (allkiri elukohateatel) või ruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia.

Elukohateate esitamiseks läheb vaja ka isiku tõendavat dokumenti. Posti teel esitades lisage elukohateatele koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest. Lisainfot elukohatoimingute kohta leiab siseministeeriumi veebilehelt.

Elukohta saab Rõuge vallas registreerida Rõuge vallamajas (Ööbikuoru tn 4, Rõuge alevik).

Sotsiaalvaldkonna blanketid

Sotsiaalteenused:

Rõuge vald osutab erisuguseid sotsiaalteenuseid, mille saamiseks tuleb esitada taotlusvorm (seotud failide loendist valida sotsiaalteenuste taotluse vorm). Rõuge vallal on õigus võtta sotsiaalteenuse osutamise eest tasu, mille tingimused ja suuruse otsustab omavalitsus (vt kehtivat korraldust sotsiaalteenuste hindade kohta).

 

Sotsiaaltoetused:

Esimesest aprillist 2018 hakkas Rõuge vallas kehtima uus sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord ja hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord.

Sissetulekust sõltumatu toetuse taotlus esitage, kui soovite taotleda ühte alljärgnevatest toetustest:

- sünnitoetus;

- I klassi astuja toetus;

 põhikooli lõpetamise toetus;

- koolivormi toetus;

- laste- ja noorte prillitoetus;

- laste abivahendite toetus;

- matusetoetus.

 

Sissetulekust sõltuva toetuse taotlus esitage, kui soovite taotleda ühte alljärgnevatest toetustest:

- täiskasvanute abivahendite toetus;

- ravimitoetus;

- täiendav sotsiaaltoetus;

- laste kooli- ja lasteaiatoidu toetus.

Haridusvaldkonna blanketid

Rõuge vallas on viis munitsipaalkooli: Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu kool. Kooli astumiseks tuleb täita kooli astumise avalduse vorm.

 

Alates 3.09.2018 kehtib Rõuge valla õpilaste sõidu haridusasutusse ja tagasi korraldamine ning sõidukulu hüvitamise kord. Selle kohaselt on võimalik taotleda sõidukulu hüvitamist ja ühiskaardi soetamise hüvitamist, esitades sõidukulu taotluse vormi. 

 

Haridusvaldkonnaga on seotud järgmised sotsiaaltoetused:

- I klassi astuja toetus;

- põhikooli lõpetamise toetus;

- koolivormi toetus.

Nende taotlemiseks tuleb täita sissetulekust sõltumatu toetuse taotlusvorm.

 

Huvihariduse valdkonna blanketid

 

12.03.2018 hakkas Rõuge vallas kehtima Rõuge valla huvihariduse ja -toetamise kord. 

Kord näeb ette viite toetusmeedet:

1) osalustasu/õppetasu toetus, mida saab taotleda lapsevanem huvikoolile või -ringile makstava tasu hüvitamiseks (lisa 1 taotlus);

2) transporditoetust, mida saab taotleda lapsevanem lapse huvikoolis või -tegevuses osalemise kulude katteks (lisa 2 taotlus). Võimalik on esitada ka ühistaotlus mitme õppuri transporidkulu katteks (lisa 3 taotlus);

3) huvihariduse toetus, mida saab taotleda asutus õppekoha tegevuskulude katteks;

4) huvitegevuse toetus huvitegevust pakkuvale juriidilistele isikutele osavõtutasu katteks (lisa 4 taotlus);

5) laagris või võistlusel osalemise taotlus, mida saab taotleda huvikooli või -ringi läbiviija (lisa 4 taotlus).

Mittetulundustegevuse valdkonna blanketid

Rõuge valla mittetulundustegevuse toetuse andmise kord hakkas kehtima 30.04.2018. Selle kohaselt saab kaks korda aastas taotleda järgmisi toetusi:

1) tegevustoetus;

2) kaasfinatseerimise toetus;

3) ürituse korraldamise toetus;

4) stipendium;

5) esindustoetus.

Esitada tuleb mittetulundustegevuse toetuse taotlusvorm.

 

Ürituse korraldamise blanketid

 

Korraldades Rõuge vallas avaliku ürituse, tuleb juhinduda Rõuge vallavolikogu 19.06.2018 istungil vastu võetud määrusest  „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded".

Ürituse korraldajat tuleb vähemalt 15 tööpäeva enne ürituse toimumist esitada valda allkirjastatud avaliku ürituse korraldamise loa taotlus koos kõigi nõutud lisadokumentidega. 

Ettevõtlustoetuse blanketid

Vastavalt Rõuge valla ettevõtlustoetuse määramise korrale saavad vallas tegutsevad ettevõtjad/ettevõtted taotleda toetust ettevõtlusega alustamiseks, ettevõtluse arenguga seotud investeeringuteks ning ettevõtja koolistuseks ja praktiliste erialaste oskuste omandamiseks.

Valla poolt makstava ettevõtlustoetuse (sh koolitustoetuse) ülemmäär on 1000 eurot. Juhime tähelepanu, et ettevõtlustoetust saab maksimumsumma ulatuses taotleda üks kord kolme eelarveaasta pikkuse ajavahemiku jooksul. Taotluste esitamise tähtajad ja täpsemad tingimused leiab ettevõtlustoetuse määramise korrast.