Ehitus ja planeerimine

Ehitus-ja planeerimisalase tegevuse korraldamises lähtub Rõuge Vallavalitsus planeerimisseadusest, ehitusseadustikust ja muudest kehtivatest õigusaktidest.

Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise riigilõiv on 25 eurot.
Riigilõiv tuleb tasuda Rõuge Vallavalitsuse arveldusarvele (SEB pank: EE231010402006965009 või Swedbank: EE902200221068425529). Riigilõivu tasumise selgitusse tuleb märkida, mille eest riigilõiv on tasutud ja aadress (näiteks: riigilõiv Oja 1 projekteerimistingimuste eest).

Ametnike kontaktid:

Planeeringuspetsialist
Kariina Nesenko
520 6945
kariina.nesenko@rougevald.ee
Ehitamise kavandamise nõustamine; projekteerimistingimuste andmine; planeeringute algatamine ja menetlus.

Ehitusspetsialist
Tõnu Kukk
511 7814
tonu.kukk@rougevald.ee
Ehitamise kavandamise nõustamine; ehitisregistris ehitiste andmete korrastamine; ehitusteatiste, ehituslubade, kasutusteatiste ja kasutuslubade menetlus.

Järgnevalt on toodud üldised juhtnöörid ehituse kavandamiseks, ehitamisega alustamiseks ning ehitiste kasutusele võtmiseks. Olenevalt konkreetsest ehitisest ja rakenduvatest õigusaktidest võib ehitustegevuse korraldus mõnevõrra erineda, mistõttu on iga ehitustegevuse korral asjakohane konsulteerida omavalitsuse vastava valdkonna spetsialistiga.

 

Sisukord:

EHITIS JA EHITAMINE

EHITAMISE KAVANDAMINE

EHITUSEGA ALUSTAMINE

EHITISE KASUTUSELE VÕTMINE

VALDKONNA ÕIGUSAKTID

 

Ehitis ja ehitamine

Ehitis on inimtegevuse tulemusel loodud ja aluspinnasega ühendatud või sellele toetuv asi, mille kasutamise otstarve, eesmärk, kasutamise viis või kestvus võimaldab seda eristada teistest asjadest. Ehitis on hoone või rajatis. Hoone on väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitis. Rajatis on ehitis, mis ei ole hoone.

Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad selle füüsikalised omadused. Ehitamine on ka pinnase või katendi ümberpaigutamine sellises ulatuses, millel on oluline püsiv mõju ümbritsevale keskkonnale ja funktsionaalne seos ehitisega.

Ehitise laiendamine on ehitamine, mille käigus muudetakse olemasolevat ehitist sellele juurde- ehk külge-, peale- või allaehitamisega.

Ehitise ümberehitamine ehk rekonstrueerimine on ehitamine, mille käigus olemasoleva ehitise omadused muutuvad oluliselt. Ümberehitamisena ei käsitleta olemasoleva ehitise üksikute osade vahetamist samaväärsete vastu. Ehitise ümberehitamine on eelkõige ehitamine, mille käigus:

 • muudetakse hoone piirdekonstruktsioone (sh hoone soojustamine, katuseakende paigaldamine jms);
 • muudetakse ja asendatakse hoone kande- ja jäigastavaid konstruktsioone;
 • paigaldatakse, muudetakse või lammutatakse tehnosüsteemi, mis muudab ehitise omadusi, sealhulgas välisilmet (sh õhksoojuspumba paigaldamine);
 • muudetakse oluliselt ehitise tööparameetreid või kasutatavat tehnoloogiat;
 • viiakse ehitis kooskõlla kasutusotstarbele vastavate nõuetega;
 • taastatakse osaliselt või täielikult hävinud ehitis.

Ehitise lammutamine on ehitamine, mille käigus ehitis eemaldatakse või likvideeritakse osaliselt või täielikult. Kui lammutamise eesmärk on ehitada lammutatud ehitise asukohale sellega olemuslikult sarnane ehitis, võib seda käsitleda ehitise ümberehitamisena ehk taastamisena. Kui lammutamise eesmärk on ehitada lammutatud ehitise asukohale olemuslikult uus ehitis, on tegemist ühe ehitise lammutamise ja teise ehitise ehitamisega, see tähendab püstitamise või rajamisega. Ehitis on olemuslikult sarnane, kui selle kasutusotstarve, arhitektuuriline lahendus ja maht ei muutu.

Ehitamine võib olla ehitise kasutusotstarbest, suurusest ja ehitustegevuse liigist tulenevalt ehitusteatise- või ehitusloakohustuslik. 

Ehitusseadustiku Lisa 1 „Tabel ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta" annab ülevaate, milliste ehitiste ja ehitustegevuse korral on vajalik esitada ehitusteatis või taotleda ehitusluba.

Tagasi sisukorda

 

Ehitamise kavandamine

Kui kavandatav ehitustegevus on vastavalt ehitusseadustiku Lisale 1 ehitusloakohuslik, siis on ehitusprojekti koostamise aluseks reeglina kehtestatud detailplaneering või kohaliku omavalitsuse poolt antavad projekteerimistingimused. 

Enne projekteerima asumist on vajalik koostöös kohaliku omavalitsusega valdkonna ametnikega välja selgitada, kas ehitusprojekti koostamise aluseks on vajalik detailplaneeringu olemasolu, kas kehtiv detailplaneering on olemas või kas ehitusprojekti koostamise aluseks on vajalik projekteerimistingimused.

Vaatamata asjaolule, kas kavandatav ehitustegevus on ehitusloakohustuslik või mitte, on asjakohane konsulteerida kavandatava ehitustegevuses osas kohaliku omavalitsuse vastava valdkonna spetsialistiga, et ehitustegevus oleks kooskõlas maaüksusel esinevate avalik-õiguslike kitsendustega ning üldplaneeringuga.

Tagasi sisukorda

 

Detailplaneeringu koostamise kohustus

Detailplaneeringu koostamine on nõutav alevites ja alevikes ehitusloakohustusliku:

 • hoone püstitamiseks;
 • olemasoleva hoone laiendamiseks üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust;
 • olulise avaliku huviga rajatise, näiteks staadioni, golfiväljaku, laululava, motoringraja või muu olulise avaliku huviga rajatise püstitamiseks;
 • olulise ruumilise mõjuga ehitise ehitamiseks, kui olulise ruumilise mõjuga ehitise asukoht on valitud üldplaneeringuga.

Lisaks on detailplaneeringu koostamine kohustuslik üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alal või juhul. Samuti võib kohaliku omavalitsuse volikogu olulise avaliku huvi olemasolu korral algatada detailplaneeringu koostamise alal või juhul, mida eelnevas tekstis ei ole ette nähtud.

Rõuge vallas on detailplaneeringu koostamise kohustusega aladeks:

 • Rõuge alevik;
 • Haanja küla kompaktse hoonestusega ala ja seda ümbritsev ala;
 • Ruusmäe küla kompaktse hoonestusega ala ja seda ümbritsev ala;
 • Misso alevik;
 • Mõniste külas kompaktse hoonestusega maa;
 • Varstu aleviku tiheasustusala.

Eelnevalt on toodud detailplaneeringu koostamise kohustusega üldised alad ja juhud. Olenevalt piirkonna kehtivast üldplaneeringust võib esineda detailplaneeringu kohustus ka muudel juhtudel ja asukohtades. 

Detailplaneeringu algatamise taotlus:

Detailplaneeringu algatamiseks tuleb esitada digitaalselt allkirjastatud taotlus Rõuge valla e-posti aadressile vald@rougevald.ee või paberkandjal Rõuge vallavalitsusse aadressil Ööbikuoru tn 4, Rõuge alevik, Rõuge vald, Võru maakond.

Taotluses tuleb märkida ja esitada:

 • Taotluse esitaja nimi, isikukood/reg nr, kontaktandmed (e-post, tel, aadress);
 • Taotletav detailplaneeringu ala (aadress ja katastritunnus või asukoha kirjeldus) ja suurus;
 • Planeeringu koostamise eesmärk ja täpsem kirjeldus;
 • Detailplaneeringuga kavandatava eskiisjoonis.

Detailplaneeringu koostamise ja menetlus on kuni 2 aasta pikkune protsess. Reeglina on võimalik detailplaneeringu koostamise ja menetluse protsess läbi viia kuni 1 aastaga.

Tagasi sisukorda

 

Projekteerimistingimuste kohustus

Projekteerimistingimused detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel

Projekteerimistingimused on vajalikud ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatise (edaspidi oluline rajatis) ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.

Projekteerimistingimused on vajalikud hoone või olulise rajatise:

 • püstitamiseks või rajamiseks;
 • laiendamiseks üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust.

Projekteerimistingimuste andmisel arvestab kohalik omavalitsus:

 • hoone või olulise rajatise asukohas väljakujunenud keskkonda, sealhulgas hoonestuslaadi;
 • et projekteerimistingimuste andmine ei oleks vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga;
 • üldplaneeringus määratud tingimusi.

Projekteerimistingimustega määratakse asjakohasel juhul hoone või olulise rajatise:

 • kasutamise otstarve;
 • suurim lubatud arv maa-alal;
 • asukoht;
 • lubatud suurim ehitisealune pind;
 • kõrgus ja vajaduse korral sügavus;
 • arhitektuurilised, ehituslikud ja kujunduslikud tingimused;
 • maa- või veealal asuvate ehitiste teenindamiseks vajaliku ehitise võimalik asukoht;
 • ehitusuuringu tegemise vajadus;
 • haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtted.

Projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul

Detailplaneeringu olemasolu korral võib kohalik omavalitsus põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone või olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui:

 • detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta;
 • detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid või on oluliselt muutunud planeeringuala või selle mõjuala, mille tõttu ei ole enam võimalik detailplaneeringut täielikult ellu viia, või
 • detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud, mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist.

Projekteerimistingimuste andmisel arvestatakse:

 • hoone või olulise rajatise asukohas väljakujunenud keskkonda, sealhulgas hoonestuslaadi;
 • et projekteerimistingimuste andmine ei oleks vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga;
 • üldplaneeringus määratud tingimusi.

Projekteerimistingimusi ei anta:

 • detailplaneeringus kehtestatud planeeringulahenduse olemuslikuks muutmiseks,
 • üldplaneeringut muutva detailplaneeringu täiendamiseks, 
 • avalikku veekogusse kaldaga püsivalt ühendatud või kaldaga funktsionaalselt seotud ehitistele lisatingimuste andmiseks,
 • riigi või kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu täiendamiseks.

Projekteerimistingimustega täpsustatakse asjakohasel juhul hoone või olulise rajatise detailplaneeringus käsitletud:

 • kasutamise otstarvet, sealhulgas võib täpsustada elamu või büroohoone kasutusotstarvete aluseks oleva krundi kasutamise sihtotstarvete osakaalu, kui vastavad sihtotstarbed on mõlemad varasemalt detailplaneeringus ette nähtud;
 • hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala suurendamist, vähendamist, keeramist või nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest;
 • kõrguse ja vajaduse korral sügavuse muutmist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest;
 • arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi;
 • maa-alal asuva ehitise teenindamiseks vajaliku ehitise võimalikku asukohta;
 • ehitusuuringu tegemise vajadust;
 • haljastuse, heakorra või liikluskorralduse põhimõtteid;
 • planeeringuala hoonestuslaadi, sealhulgas krundijaotust, kui see on seotud ehitusliku kompleksi ehitamisega, tingimusel et ei muutu planeeringualale esialgselt antud ehitusõigus.

Projekteerimistingimuste taotlemine

Projekteerimistingimuste taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse kohalikule omavalitsusele elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Kui projekteerimistingimuste taotlust ja sellega seonduvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need kohalikule omavalitsusele e-posti teel või paberkandjal, kes kannab andmed ehitisregistrisse.

Riigilõiv:

Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise riigilõiv on 25 eurot. Riigilõiv tuleb tasuda Rõuge Vallavalitsuse arveldusarvele (SEB pank: EE231010402006965009 või Swedbank: EE902200221068425529)

Riigilõivu tasumise selgitusse tuleb märkida, mille eest riigilõiv on tasutud ja aadress (näiteks: riigilõiv Oja 1 projekteerimistingimuste eest).

Projekteerimistingimuste taotluses märgitakse eelkõige:

 • taotleja nimi, kontaktandmed, esitamise kuupäev ja allkiri;
 • projekteerimistingimuste kättetoimetamise viis;
 • ehitamisega hõlmatava kinnisasja andmed ja katastritunnus;
 • projekteerimistingimuste taotlemise eesmärk, sealhulgas kavandatava hoone või olulise avaliku huviga rajatise kirjeldus või sellega seonduva ehitamise liik ja võimalik asukoht kinnisasjal;
 • andmed riigilõivu tasumise kohta;
 • muud vajalikud andmed.

Projekteerimistingimuste taotluse vorminõuded on kehtestatud valdkonna eest vastutava minister määrusega (kasutada paberkandjal või e-postiga taotluse esitamisel):

 • Projekteerimistingimuste taotluse vorm detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel;
 • Projekteerimistingimuste taotluse vorm detailplaneeringu olemasolul.

Taotluse projekteerimistingimuste saamiseks saab esitada:

 • läbi ehitisregistri (www.ehr.ee);
 • e-postiga aadressile vald@rougevald.ee;
 • paberkandjal Rõuge Vallavalitsusse: Ööbikuoru tn 4, Rõuge alevik, Rõuge vald, Võru maakond.

Projekteerimistingimuste menetlemine

Kohalik omavalitsus koostab projekteerimistingimuste eelnõu, korraldab selle kohta eelkõige elektroonilise arvamuste kogumise ja eelnõu kooskõlastamise ning annab projekteerimistingimused 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates. Kui kohalik omavalitsus otsustab menetluse korraldada avatud menetlusena, antakse projekteerimistingimused 60 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates. Kohalik omavalitsus annab kooskõlastamiseks või arvamuse avaldamiseks kuni kümme päeva.

Tagasi sisukorda

 

Ehitusega alustamine

Enne ehitustegevusega alustamist on vajalik taotleda lähtuvalt ehitusseadustiku Lisale 1 asjakohasel juhul ehitusluba või esitada ehitusteatis.

Tagasi sisukorda

 

Ehitusteatis

Ehitise ehitamisest teavitatakse kohalikku omavalitsust elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Kui teavitamine ehitisregistri kaudu ei ole võimalik, esitatakse ehitusteatis e-posti teel või paberkandjal kohalikule omavalitsusele, kes kannab andmed ehitisregistrisse.

Ehitusseadustiku Lisa 1 sätestatud juhtudel tuleb koos ehitusteatisega esitada ka ehitusprojekt. Ehitusteatisega esitatava ehitusprojekti koostamiseks ei ole vajalik projekteerimistingimuste taotlemine.

Ehitusteatis tuleb esitada vähemalt kümme päeva enne ehitise ehitamise alustamist. Kui kohalik omavalitsus ei teavita ehitusteatise esitajat kümne päeva jooksul pärast ehitusteatise esitamist vajadusest ehitusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, siis võib alustada ehitamist.

Kohalik omavalitsus esitab ehitusteatise menetluse käigus selle kooskõlastamiseks asutustele, kelle õigusaktist tulenev pädevus on seotud ehitusteatise esemega.

Ehitusteatise alusel võib ehitist ehitada kahe aasta jooksul ehitusteatise esitamisest või täiendavate nõuete esitamisest või ehitusprojekti heakskiitmisest arvates.

Ehitusteatise esitamine

Ehitusteatise vorminõuded ning teatiste esitamise kord on kehtestatud majandus- ja taristuministri määrusega.

Ehitusteatise saab esitada:

 • läbi ehitisregistri (www.ehr.ee);
 • e-postiga aadressile vald@rougevald.ee;
 • paberkandjal Rõuge Vallavalitsusse: Ööbikuoru tn 4, Rõuge alevik, Rõuge vald, Võru maakond.

Riigilõiv: ehitusteatise läbivaatamise eest riigilõivu tasumise kohustus puudub. 

Tagasi sisukorda

 

Ehitusluba

Ehitusseadustiku Lisa 1 sätestab juhud, mille korral on ehitamiseks vajalik ehitusluba. Ehitusluba peab olema olemas enne ehitustegevusega alustamist.

Ehitusloa taotlus ja sellega seonduvad dokumendid (sh ehitusprojekt, mille koostamise aluseks on reeglina kehtestatud detailplaneering ja/või projekteerimistingimused) esitatakse kohalikule omavalitsusele elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Kui ehitusloa taotlust ja sellega seonduvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need e-posti teel või paberkandjal kohalikule omavalitsusele, kes kannab andmed ehitisregistrisse.

Ehitusluba väljastatakse kohaliku omavalitsuse poolt, kui esitatud ehitusprojekt vastab õigusaktides sätestatud nõuetele, eelkõige detailplaneeringule või projekteerimistingimustele ning ehitisele ja ehitamisele esitatud nõuetele. Seaduses sätestatud juhul peab ehitis vastama riigi või kohaliku omavalitsuse eriplaneeringule.

Ehitusloa andmise menetluse käigus esitab kohalikus omavalitsus ehitusloa eelnõu vajaduse korral kooskõlastamiseks asutusele, kelle õigusaktist tulenev pädevus on seotud ehitusloa taotluse esemega, ja arvamuse avaldamiseks asutusele või isikule, kelle õigusi või huve võib ehitis või ehitamine puudutada.

Kohalik omavalitsus annab ehitusloa 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates, kui ei esine asjaolusid, mis pikendavad ehitusloa andmise menetlust.

Ehitusloa taotlenud isik on kohustatud esitama kohalikule omavalitsusele vähemalt kolm päeva enne ehitamise alustamist teatise ehitamise alustamise kohta.

Ehitusluba kehtib viis aastat. Kui ehitamisega on alustatud, siis kehtib ehitusluba kuni seitse aastat ehitusloa kehtima hakkamisest. Põhjendatud juhul võib ehitusloa kehtivuseks sätestada pikema tähtaja või muuta ehitusloa kehtivust. Ehitamise alustamise päevaks loetakse esimene ehitusprojektile vastavate tööde tegemise päev.

Ehitusloa taotluse ja ehitamise alustamise teatise esitamine

Ehitusloa taotluse ja ehitamise alustamise teatise vorminõuded ning esitamise kord on kehtestatud majandus- ja taristuministri määrusega.

Ehitusloa taotluse ja ehitamise alustamise teatise saab esitada:

 • läbi ehitisregistri (www.ehr.ee);
 • e-postiga aadressile vald@rougevald.ee;
 • paberkandjal Rõuge Vallavalitsusse: Ööbikuoru tn 4, Rõuge alevik, Rõuge vald, Võru maakond.

Riigilõiv: ehitusloa taotluse läbivaatamise tuleb tasuda riigilõivu tulenevalt riigilõivuseadusest. Riigilõiv tuleb tasuda Rõuge Vallavalitsuse arveldusarvele. Riigilõivu tasumise selgitusse tuleb märkida, mille eest riigilõiv on tasutud ja aadress (näiteks: riigilõiv Oja 1 ehitusloa eest).

Riigilõivu suurused hoone ehitusloa taotluse läbivaatamise eest:

 • Elamu ja selle teenindamiseks vajaliku rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 150 eurot. PS! Siia alla ei kuulu abihooned, kuurid, garaažid jmt.
 • Elamu ja selle teenindamiseks vajaliku rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 30 eurot.
 • Mitteelamu ja selle teenindamiseks vajaliku rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 250 eurot.
 • Mitteelamu ja selle teenindamiseks vajaliku rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 30 eurot.

Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja neid teenindavaid rajatisi, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva ehitusloakohustusliku hoone eest eraldi.

Riigilõivu suurused rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest:

 • Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu, puuraugu, spordi- või puhkerajatise, supelranda teenindava kaldaga püsivalt ühendamata spordi- või puhkerajatise ning erirajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 30 eurot. Nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 30 eurot.
 • Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, sadama- ja avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud rajatise, muu avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, kanalisatsiooniehitise, tammi, paisu, kaldakindlustusrajatise, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 250 eurot. Nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 30 eurot.

Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi.

Tagasi sisukorda

 

Ehitise kasutusele võtmine

Peale ehitise valmimist ja enne ehitise kasutusele võtmist on vajalik taotleda lähtuvalt ehitusseadustiku Lisale 2 asjakohasel juhul kasutusluba või esitada kasutusteatis. Reeglina järgneb ehitusteatisele ehitise valmimisel kasutusteatis ning ehitusloale kasutusluba.

Tagasi sisukorda

 

Kasutusteatis

Kasutusteatis tuleb esitada ehitusseadustiku Lisas 2 kirjeldatud ehitiste ja nende kasutamise otstarbe muutmise korral, kui ehitis on valmis ja soovitakse asuda kasutama ehitist või selle osa ning sellega seonduvalt on täidetud ehitise kasutamisele esitatavad nõuded. Kasutusteatis esitatakse kohalikule omavalitsusele elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Kui teavitamine ehitisregistri kaudu ei ole võimalik, esitatakse kasutusteatis e-posti teel või paberkandjal kohalikule omavalitsusele, kes kannab andmed ehitisregistrisse.

Kasutusteatis tuleb esitada vähemalt kümme päeva enne ehitise kasutamise alustamist või selle kasutusotstarbe muutmist. Kui pädev asutus ei teavita kasutusteatise esitajat kümne päeva jooksul pärast kasutusteatise esitamist vajadusest kasutusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, siis võib asuda ehitist kasutama või muuta selle kasutusotstarvet.

Ehitusseadustiku Lisas 2 sätestatud juhtudel tuleb koos kasutusteatisega esitada ka ehitusprojekt, mille järgi ehitis ehitati.

Kohalik omavalitsus esitab kasutusteatise menetluse käigus selle kooskõlastamiseks asutustele, kelle õigusaktist tulenev pädevus on seotud kasutusteatise esemega.

Kasutusteatise alusel võib ehitist kasutada tähtajatult, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Kasutusteatise esitamine

Kasutusteatise vorminõuded ning teatiste esitamise kord on kehtestatud majandus- ja taristuministri määrusega.

Kasutusteatise saab esitada:

 • läbi ehitisregistri (www.ehr.ee);
 • e-postiga aadressile vald@rougevald.ee;
 • paberkandjal Rõuge Vallavalitsusse: Ööbikuoru tn 4, Rõuge alevik, Rõuge vald, Võru maakond.

Riigilõiv: basutusteatise läbivaatamise eest riigilõivu tasumise kohustus puudub. 

Tagasi sisukorda

 

Kasutusluba

Kasutusluba antakse, kui valminud ehitise ehitamine vastas ehitusloale ning ehitist on võimalik kasutada nõuete ja kasutusotstarbe kohaselt. Kasutusluba on nõutud ehitusseadustiku Lisas 2 kirjeldatud ehitiste ja nende kasutamise otstarbe muutmise korral.

Kasutusloa taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse kohalikule omavalitsusele elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Kui kasutusloa taotlust ja sellega seonduvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need e-postiga või paberkandjal kohalikule omavalitsusele, kes kannab andmed ehitisregistrisse.

Koos kasutusloa taotlusega esitatakse ehitusprojekt, mille järgi ehitis ehitati. Ehitusprojekti ei pea esitama, kui kasutusloa taotlus esitatakse ainult ehitise kasutamise otstarbe muutmiseks.

Kasutusluba antakse, kui ehitis vastab õigusaktides sätestatud nõuetele, eelkõige ehitisele esitatud nõuetele, ja ehitusloale. Kasutusluba antakse 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates, kui ei esine asjaolusid, mis pikendavad ehitusloa andmise menetlust.

Kasutusloa andmise menetluse käigus esitab kohalikus omavalitsus kasutusloa eelnõu vajaduse korral kooskõlastamiseks asutusele, kelle õigusaktist tulenev pädevus on seotud kasutusloa taotluse esemega, ja arvamuse avaldamiseks asutusele või isikule, kelle õigusi või huve võib ehitis puudutada.

Kasutusluba on tähtajatu, kui kasutusloas ei sätestata teisiti.

Riigilõiv: kasutusloa taotluse läbivaatamise tuleb tasuda riigilõivu tulenevalt riigilõivuseadusest. Riigilõiv tuleb tasuda Rõuge Vallavalitsuse arveldusarvele. Riigilõivu tasumise selgitusse tuleb märkida, mille eest riigilõiv on tasutud ja aadress (näiteks: riigilõiv Oja 1 kasutusloa eest).

Riigilõivu suurused hoone kasutusloa taotluse läbivaatamise eest:

 • Elamu ja selle teenindamiseks vajaliku rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 30 eurot. PS! Siia alla ei kuulu abihooned, kuurid, garaažid jmt.
 • Mitteelamu ja selle teenindamiseks vajaliku rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 60 eurot.

Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja neid teenindavaid rajatisi, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva kasutusloakohustusliku hoone eest eraldi.

Riigilõivu suurused rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest:

 • Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu ning spordi- või puhkerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 30 eurot.
 • Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 60 eurot.

Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi.

Tagasi sisukorda

 

Valdkonna õigusaktid

Järgnevalt on toodud planeerimis- ja ehitusvaldkonda puudutavad õigusaktid. Nimekiri ei ole ammendav.

 • Planeerimisseadus
 • Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus
 • Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused
 • Ehitusseadustik
 • Ehitise kasutamise otstarvete loetelu
 • Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused
 • Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele
 • Üldplaneeringu ja detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste kord
 • Muinsuskaitseseadus
 • Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus
 • Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu
 • Looduskaitseseadus
 • Veeseadus
 • Haanja looduspargi kaitse-eeskiri
 • Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamisele esitatavad nõuded
 • Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid
 • Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistusele esitatavad nõuded  
 • Geodeetiliste tööde tegemise ja geodeetilise märgi tähistamise kord, ...
 • Ruumiandmete seadus 
 • Asjaõigusseadus
 • Haldusmenetluse seadus
 • Halduskohtumenetluse seadus

Tagasi sisukorda

Uuendatud: 15.05.2020