Heinamaad võsast puhtaks!

Rõuge Vallavalitsuse ja keskkonnakomisjon siht on puhastada kunagisi heinamaid sinna kasvanud võsast.

 

Vaadetele avatud maa-alad on ennekõike olulinsed Haanja looduspargi maastikuilme säilimisele seisukohast, sest kunagiste põllumajanduslikus kasutuses olnud avatud alade taastamine aitab kaasa nii Euroopa kui ka Eesti tasandil olulise looduskompleksi  (Natura 2000 võrgustikku kuuluv loodusala) maastikuilme soodsa seisundi taastamisele. Mitmed taastamist vajavad alad asuvad järskudel pinnavormidel, kus rohumaade kündmine oli raskendatud, mistõttu on tegemist kadunud pool-looduslike kooslustega, mille täpset vastavust Natura elupaigatüübile on raske kindlaks teha.

 

Kavandatavad tegevused aitavad kaasa esteetiliselt väärtusliku ala taastamisele, säilib endisaegne väärtuslik lageala, vaated on avatud.