Veemajandusalased projektid

KIKi projekt "Rasva küla ja ümberkaudsete külade ühisveevarustuse lahenduse projekteerimine"

 

Projekti algus: detsember 2011 ja lõpp: aprill 2012. 

 

Rasva küla ja seda ümbritsevate alade joogiveevarustuse lahenduse projekteerimine. Projekteeritakse veetorustikku

kogupikkusega ca 7 km, 32 liitumist, projekteeritakse puurkaevpumpla hoone ja kaasaegne veepuhastusseadmete lahendus.

 

Eskiislahendus

 

KIKi projekt "Rõuge aleviku vee- ja kanalisatsioonivõrgustiku projekteerimine ja ehitus"

Projekti kestvus juuli 2011 - detsember 2013

 

Rõuge aleviku vee- ja kanalisatsioonitrasside ning reoveepumplate projekteerimine ja ehitus. Puurkaevu ja reoveepuhasti rekonstrueerimine. 

 

 

KIKi projekt "Rõuge aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimine"

Projekti kestvus juuli 2012 - september 2014

 

Projekti eesmärgiks on tagada Rõuge aleviku elanikele kvaliteetne ja keskkonnale ohutu reovee käitlemine. Projekti käigus rekonstrueeritakse reoveepuhasti koos vooluhulkade ühtlustusmahuti ja mehaanilise puhastusega, korrastatakse biotiik ning rajatakse aktiivmuda setitusmahuti ja mudaväljak. Olemasoleva amortiseerunud puhasti reostuskoormuse taluvust tuleb parandada, sest hetkel elluviidava projekti (ehitus lõppeb 2013) käigus hakatakse koguma reovett ka Rõuge aleviku ida osast (sh 235 tarbijaga koolimaja, 24 eramut, 1 kortermaja, 3 ettevõtet). Projekt aitab ellu viia asulareovee puhastamise direktiivis (91/271/EMÜ) sätestatud eesmärke ja nõudeid