« Tagasi

Viitina külas Koolimaa katastriüksuse ja sellega piirneva ala detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu

Rõuge Vallavalitsus annab teada, et korraldab Viitina külas Koolimaa katastriüksuse ja sellega piirneva ala detailplaneeringu avaliku väljapaneku 12.12.2019–10.01.2020 ja avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu 15.01.2020 kell 13.00 Rõuge vallavalitsuses (Võru maakond, Rõuge alevik, Ööbikuoru tn 4).

Detailplaneering on vastuvõetud Rõuge Vallavolikogu 22.10.2019 otsusega nt 1-3/66.

Detailplaneeringuala paikneb Võru maakonnas Rõuge Vallas Viitina külas ja hõlmab Koolimaa (69702:002:0057) katastriüksust ja osaliselt ka Tiigi (69702:002:0790) ning 25195 Käätso-Rõuge-Luutsniku tee (69702:002:1470) katastriüksustel. Planeeritava ala suurus on ca 1,7 ha. Detailplaneeringu eesmärk on uute elamukruntide kavandamine, kruntidele ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede asukoha määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, tehnovõrkudele ja –rajatistele asukoha määramine, ehituskeeluvööndi vähendamine.

Detailplaneeringu elluviimine ei too endaga kaasa olulisi majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid ning olulist negatiivset mõju looduskeskkonnale. Olulisimad muudatused detailplaneeringu elluviimisega võrreldes praeguse olukorraga on kahe üksikelamu ja seda teenindavate hoonete ja rajatiste ehitamine planeeringualale ning jalgratta- ja jalgtee rajamine Käätso-Rõuge-Luutsniku maantee äärde.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Avaliku väljapaneku ajal on võimalik detailplaneeringuga tutvuda Rõuge Vallavalitsuses või Rõuge valla kodulehel www.rauge.ee. Lisainformatsiooni saab planeeringu- ja ehitusspetsialistilt (Krislyn Prants, 5253907, planeering@rauge.ee).

Koolimaa detailplaneeringu kooskõlastused.

Avaldatud 25.11.2019.