« Tagasi

Rõuge alevikus uute korterelamute ehitamiseks vajaliku maa detailplaneeringu korduv avalik väljapanek ja avalik arutelu

Rõuge Vallavalitsus annab teada, et korraldab Rõuge alevikus uute korterelamute ehitamiseks vajaliku maa detailplaneeringu korduva avaliku väljapaneku 27.07.2020-25.08.2020 ja avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu 28.08.2020 kell 13:00 Rõuge vallavalitsuses (Võru maakond, Rõuge alevik, Ööbikuoru tn 4).

Detailplaneering on vastu võetud Rõuge Vallavolikogu 27.03.2018 otsusega nr 1-3/27.

Detailplaneeringuala paikneb Võru maakonnas Rõuge vallas Rõuge alevikus ja osaliselt Muhkamõtsa ning Väiku-Ruuga külades Sänna maantee, Tehnika tänava ja Soojuse tänava vahelisel alal. Läänest piirneb planeeringuala korterelamute alaga. Planeeringualas paiknevad Soojuse tn 5 (69701:004:0145), Soojuse tn 2 (69801:001:0308) ja osaliselt Soojuse tn 4 (69701:004:0135), Rõuge metskond 23 (69701:003:0540), Soojuse tänav (69701:001:0117), Tehnika tänav (69701:001:0185) ja riigimaantee 25249 Sänna-Rõuge (69701:003:1613) katastriüksused. Planeeritava ala suurus on ca 3,3 ha. 

Detailplaneeringu eesmärk on uue hoonestusala määramine kortermajadele ja abihoonele koos haljastuse ja heakorra põhimõtetega. Lisaks laiendatakse olemasolevat jäätmejaama ala, mille eesmärgiks on parandada konteinereid tühjendavate autode ligipääsu ja suurendada katusealust pinda.

Detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad eeldatavalt majanduslikud ja sotsiaalsed ja mõjud ning mõju looduskeskkonnale. Detailplaneeringu realiseerumisel avaldub positiivne majanduslik ja sotsiaalne mõju uute elanike lisandumise näol, suureneb kohalike teenuseid ja tooteid kasutatavate isikute arv. Rajatavad hooned ja hooldatud ümbrus tõstavad piirkonna kinnisvara keskmist väärtust ning muudavad maantee äärse ala ilmekamaks. Negatiivne mõju sotsiaalsele keskkonnale võib avalduda eelkõige ehitusperioodil lähiümbruse elanikele, põhiliselt suurenenud müra- ja vibratsioonitaseme ning liiklussageduse näol. Tuginedes eeltoodule, võib eeldada, et pikaajaline negatiivne mõju sotsiaalsele keskkonnale puudub. Detailplaneeringu realiseerimisega kaasnevad mõjud ei ole ulatuslikud, kuna lähipiirkonnas on juba kujunenud hoonestatud ja inimtegevuse poolt mõjutatud keskkond. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on eeldatavalt väikesed ja nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga. Planeeritud hoonete rajamine ei põhjusta eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevust, millega kaasneks pikaajaline keskkonnaseisundi kahjustumine, sealhulgas vee, pinnase, õhusaastatuse, olulise jäätmetekke või mürataseme suurenemine. Planeeritud tegevusega kaasneb vähene liikluskoormuse, mürataseme ja õhusaaste suurenemine, kuid oodata ei ole üle normatiivsete tasemete esinemist. Tuginedes eeltoodule, võib eeldada, et pikaajaline negatiivne mõju looduskeskkonnale puudub.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta ettepanekuid ja esitada vastuväiteid. Avaliku väljapaneku ajal on võimalik detailplaneeringuga tutvuda Rõuge Vallavalitsuses või Rõuge valla kodulehel www.rauge.ee. Lisainformatsiooni saab planeeringu- ja ehitusspetsialistilt (Krislyn Prants, 5253907, planeering@rauge.ee).