« Tagasi

Rõuge alevikus Aia tn 4 katastriüksuse ja sellega piirneva ala detailplaneeringu kehtestamine

Rõuge Vallavolikogu kehtestas 30.06.2020 otsusega nr 1-3/38 Rõuge alevikus Aia tn 4 katastriüksuse ja sellega piirneva ala detailplaneeringu.

Planeeritav ala asub Rõuge vallas Rõuge aleviku äärealal Jaanipeebu küla piiril Aia tn 4 katastriüksusel ja selle lähialal. Planeeringuala piirneb läänest riigiteega nr 25195 Käätso-Rõuge-Luutsniku (km 8,78-8,89), põhjast Aia tänavaga ja lõunast Tamme tänavaga. Planeeritava ala suurus on ca 1,3 ha.

Detailplaneeringut käsitletakse kui üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut tulenevalt asjaolust, et Rõuge vallal puudub Rõuge piirkonna osas kehtiv üldplaneering.

Detailplaneeringuga nähakse planeeringualale ette kolm üksikelamumaa krunti, kaks tee ja tänava maa krunti kergliiklustee jaoks, üks elektrienergia tootmise ja jaotamise ehitise maa ning üks puhke ja spordirajatise maa krunt mänguväljaku vm sarnase rajatise jaoks kogukondlike eesmärkide täitmiseks. 

Detailplaneering muudab kehtetuks Rõuge Vallavolikogu 25.02.2009 otsusega nr 8 kehtestatud detailplaneeringu „Rõuge alevikus ja Jaanipeebu külas Kaseaia, Mesimaa, Tiigi ning Vanakuuste ja nendega piirnevate maa-alade detailplaneering" planeeringualade kattuvuse ulatuses Käätso-Rõuge-Luutsniku maantee ääres planeeritud jalgratta- ja jalgtee krundi osas.

Detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad eeldatavalt majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud. Detailplaneeringu realiseerumisel avaldub positiivne majanduslik mõju uute elanike lisandumise näol, suureneb kohalike teenuseid ja tooteid kasutatavate isikute arv. Rajatavad hooned tõstavad piirkonna kinnisvara keskmist väärtust ning muudavad tänavafronti ilmekamaks. Detailplaneeringuga nähakse ette kergliiklustee rajamine, mis avaldab sotsiaalsele keskkonnale positiivset mõju. Planeeringu elluviimisel parandatakse piirkonna infrastruktuuri ja elukeskkonda tervikuna, süvendatakse piirkonna identiteeti, väärtustatakse olemasolevat kultuuripärandit ning luuakse uued võimalused sellega tutvumiseks. Järgides planeeringus esitatud meetmeid, välditakse ja minimeeritakse planeeritud tegevusest tulenevat negatiivset mõju looduskeskkonnale.

Kehtestatud detailplaneeringuga ning muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimlaik tutvuda Rõuge valla kodulehel. Lisainfot saab planeeringu- ja ehitusspetsialistilt (Krislyn Prants, 525 3907, planeering@rauge.ee).