« Tagasi

Algatati Rõuge aleviku kaubandus- ja teeninduskeskuse detailplaneering, vallavalitsus ootab huvilisi avalikule arutelule

Algatati Rõuge aleviku kaubandus- ja teeninduskeskuse detailplaneering ning Rõuge Vallavalitsus ootab huvilisi detailplaneeringu lähteseisukohti tutvustavale avalikule arutelule

Rõuge Vallavolikogu 18.05.2021 otsusega nr 1-3/42 algatati Rõuge aleviku kaubandus- ja teeninduskeskuse ning tankla detailplaneering ja jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeritav ala moodustub Rõuge vallas Rõuge alevikus Laadaplatsi (katastritunnus 69701:004:0194) ja Nursi mnt 1 (katastritunnus 69701:004:0188) maaüksustest ja nende lähialast. Kaubandus- ja teeninduskeskusele juurdepääsude kavandamiseks ja piirkonna terviklikuma ruumilahenduse saavutamiseks hõlmab planeeringuala lisaks eelnevatele ka piirnevaid transpordimaa maakasutuse sihtotstarbega maaüksuseid. Planeeritava ala suurus on ca 1,7 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Laadaplatsi maaüksusele (katastritunnus 69701:004:0194) kaubandus- ja teeninduskeskuse hoone ning Nursi mnt 1 maaüksusele (katastritunnus 69701:004:0188) tankla teenindushoone kavandamiseks hoonestusala ja ehitusõiguse, hoonete toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja rajatiste ning avalikule teele juurdepääsude võimaliku asukoha määramine. 

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal on vajalik detailplaneeringu koostamise käigus koostada planeeringuala maastikuanalüüs, arhitektuurne kavand ning liiklusskeem ja liikluse mõju analüüs.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata, kuna eelhinnangu ja asjaomaste asutuste seisukohtade põhjal puudub detailplaneeringuga kavataval tegevusel oluline keskkonnamõju.

Detailplaneeringu algataja, vastuvõtja ja kehtestaja on Rõuge Vallavolikogu (Ööbikuoru 4, Rõuge alevik 66201). Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Rõuge Vallavalitsus (Ööbikuoru 4, Rõuge alevik 66201). Detailplaneeringu koostaja valitakse hanke tulemusena.

Ühtlasi annab Rõuge Vallavalitsus teada, et ootab huvilisi osalema detailplaneeringu lähteseisukohti tutvustavale avalikule arutelule Rõuge Noorsootöö Keskusesse (Nursi mnt 5, Rõuge alevik 66201) 17.06.2021 kell 16.00. Palume osalejatel arutelule registreerida hiljemalt 14.06.2021 e-posti aadressil planeering@rauge.ee.

Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega ning muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Rõuge Vallavalitsuses või Rõuge valla kodulehel www.rauge.ee. Lisainformatsiooni saab planeeringu- ja ehitusspetsialistilt (Krislyn Prants, 525 3907, planeering@rauge.ee).