« Tagasi

Kehtestatud on Haanja küla tehislume tootmissüsteemi detailplaneering

Rõuge Vallavalitsus kehtestas 09.01.2019 korraldusega nr 2-3/13 Haanja küla tehislume tootmissüsteemi detailplaneeringu (Jaan Vene Projektbüroo OÜ töö nr DP-02-2018).

Planeeritav ala asub Rõuge vallas Haanja külas Taltjärve kirdekaldal. Planeeringuala on ligikaudu 2 ha suurune ja moodustub Mõtsa, Võru metskond maatükk 111 ja Võru metskond maatükk 112 katastriüksuste osadest.

Detailplaneeringuga nähakse ette tehislume tootmiseks vajaliku süsteemi ja teenindavate rajatiste (sh teed ja platsid) rajamine Taltjärve lähedusse. Detailplaneeringu kehtestamisega muutub kehtetuks Haanja Vallavolikogu 16.09.2008 otsusega nr 35 kehtestatud „Haanja küla tehislume tootmissüsteemi" detailplaneering.

Detailplaneeringu elluviimisega eeldatavalt kaasnev majanduslik ja sotsiaalne mõju võib suurendada Haanjas pakutavate sportimisvõimaluste kvaliteeti, mis toob endaga kaasa suurema hulga talispordi harrastajaid ning elavdab piirkonnas muude teenuste nõudlust. Talispordi võimaluste parem kvaliteet toetab spordiürituste ja -võistluste korraldamist, mis elavdab piirkonna kultuurielu. Detailplaneeringuga kavandatud tegevus ei oma eeldatavasti olulist negatiivset keskkonnamõju. Olulisimad muudatused detailplaneeringu elluviimisega võrreldes praeguse olukorraga oleks planeeringualal uute ehitiste väljaehitamine ning vajalikus mahus metsa raie ehitiste rajamiseks.

Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Rõuge valla veebilehel või Rõuge Vallavalitsuse majandusosakonnas (Rõuge alevik, Ööbikuoru tn 4).