Rõuge alevikus Ööbikuoru tn 6 katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Rõuge Vallavolikogu kehtestas 26.02.2019 otsusega nr 1-3/15 Rõuge alevikus Ööbikuoru tn 6 katastriüksuse detailplaneeringu.

Planeeritav ala asub Rõuge vallas Rõuge alevikus Rõuge Suurjärve idakaldal. Planeeringuala moodustab Ööbikuoru tn 6 katastriüksus, mille praegune maakasutuse sihtotstarve on maatulundusmaa. Planeeringuala suurus on ca 2,3 ha.

Detailplaneeringuga nähakse ette Ööbikuoru tn 6 katastriüksuse jagamine kaheks elamumaa krundiks, hoonestusala laiendamine ning ehitustingimuste seadmine üksikelamu ja teenindavate hoonete ning rajatiste ehitamiseks. Detailplaneeringu kehtestamisega muutub kehtetuks Rõuge Vallavolikogu 22.02.2011 otsusega nr 16 kehtestatud Vallamaja krundi ja Ööbikuoru tn 2 kinnistu ning nendega piirnevate alade detailplaneering Ööbikuoru tn 6 katastriüksuse osas. 

Detailplaneeringu elluviimine ei too endaga kaasa olulisi majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid ning olulist negatiivset mõju looduskeskkonnale.

Kehtestatud detailplaneeringuga ning muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimlaik tutvuda Rõuge valla kodulehel või Rõuge Vallavalitsuse majandusosakonnas (Rõuge alevik, Ööbikuoru tn 4).