Jäätmemajanduse korraldus Rõuge vallas

Kelle poole pöörduda?

  • Margit Päkk – Rõuge valla keskkonnaspetsialist 
    5346 7448, margit.pakk@rougevald.ee
  • Rõuge jäätmejaama operaator – 5917 3900
  • Martin Hütsi – Haanja, Misso, Mõniste ja Varstu piirkonna haldusspetsialist
    529 5247, martin.hutsi@rougevald.ee
  • Olev Mõttus – Rõuge piirkonna haldusspetsialist
    505 3143, olev.mottus@rougevald.ee

Kasulikud lingid: 

Jäätmevaldkonna blanketid

Rõuge jäätmejaam 

OÜ Rõuge Kommunaalteenus 

Jäätmekogumispunktid Haanjas, Missos ja Mõnistes

Rõuge valla jäätmehoolduseeskiri 

Segapakendikonteinerid – asukohad ja tühjendamise graafikud

Korraldatud jäätmeveo hinnad

Kuhu viia vanad patareid ja akud Rõuge vallas?

 Väärarvamusi jäätmekäitlusest 

 Segaolmejäätmed on liigiti kogumisest üle jäänud olmejäätmed või nende sortimisjääk.
Segaolmejäätmed on näiteks määrdunud ja katkised (korduskasutuseks kõlbmatud) riided, jalanõud, pehmed laste mänguasjad, toidujäätmetena tekkivad suured kondid, toidulisandid ja vitamiinid, kosmeetika, mähkmed, kassiliiv, CD-plaadid, tühjad/katkised pastapliiatsid, kirjaklambrid, hõõgniidiga lambipirnid, jahtunud tuhk, suitsukonid, kasutatud pabernõud, peegli- ja klaasikillud, katkised nõud (kastrulid, pannid, taldrikud jne) jms.

Jäätmemajandusega seotud uudised ja teated

« Tagasi

Septembri algusest muutub Haanja, Misso ja Rõuge piirkonnas prügiveo hind

Alates 01.09.2018 muutub prügiveo hind Haanja, Misso ja Rõuge piirkonnas. Järgnevalt püüame selgitada prügiveo hinnatõusu tagamaid.

Ragn-Sells AS esitas tänavu 15. veebruaril Rõuge vallavalitsusele taotluse endise Haanja valla territooriumil korraldatud jäätmeveo teenustasude muutmiseks, arvestades Haanja valla korraldatud jäätmeveo rakendamise korras sätestatut. Peamiseks taotluse põhjenduseks oli olmejäätmete käitlushindade tõus Iru jäätmepõletusjaamas, palgakulude ja kütusehindade tõus ning teemaksu kehtestamisega lisandunud kulud. Muutunud oludes ei pidanud ettevõte võimalikuks samadel tingimustel teenindamist jätkata.

Rõuge vallavalitsus ei nõustunud teenustasu muutmisega endise Haanja valla territooriumil. Põhjuseks oli Ragn-Sellsi soov kehtestada ka prügikonteineritele rendihind, kuigi Haanja vallavolikogu 11.12.2014 vastu võetud määruse nr 21 „Haanja valla korraldatud jäätmeveo rakendamise kord ja Haanja valla jäätmevaldajate registri asutamine" järgi ei kuulu konteinerite rendihind jäätmeveo teenustasu hulka.

Ragn-Sells pöördus uuesti Rõuge vallavalitsuse poole, et lõpetada ennetähtaegselt Haanja vallaga 16.07.2015 sõlmitud korraldatud jäätmeveo leping. Lepingu täitmise viimaseks päevaks seati 31.08.2018. Tekkis oht, et Haanja piirkond võib jääda vabaturu tingimustesse, mis oleks tõenäoliselt kaasa toonud hinna mitmekordistumise ja seda vaid mõneks kuuks. See oleks tekitanud ka olukorra, kus Haanja piirkonna jäätmevaldajatele oleks prügiveo tasu muutunud lühikese aja jooksul mitu korda.

Olukorra lahendamiseks pöördus Rõuge vallavalitsus Eesti Keskkonnateenused AS-i poole palvega kaaluda võimalust alustada Haanja piirkonna teenindamist varem, kui oli esialgu planeeritud (Eesti Keskkonnateenused pidi alustama Haanja piirkonnas vedu 02.11.2018). Eesti Keskkonnateenused nõustus ettepanekuga, seades omakorda tingimuseks hinnatõusu, mis hõlmaks juba kogu Rõuge valla territooriumit: alates 1.09.2018 tõuseks hind Haanja, Misso ja Rõuge piirkonnas ning alates 2.07.2019 hakkaks uus hind kehtima Mõniste ja Varstu piirkonnas.

Prügiveo hinnatõusu põhjuseks toodi välja asjaolu, et jäätmete käitluskulu on alates tänavu 1. jaanuarist suurenenud 87,5%. 

Käitlushinna sedavõrd järsk ja prognoosimatu kasv tuleneb asjaolust, et Iru põletustehas, kuhu prügi viiakse, on loobunud kahepoolsete lepingute sõlmimisest ning hangib edaspidi jäätmeid enampakkumise korras: kes pakub kõrgeima nn värava hinna, saab hankega määratud perioodil jäätmeid tehasele tarnida hankega määratud mahus ja hankel pakutud kõrgeima hinnaga. Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu vallast moodustunud ühise veopiirkonna hankel oli Eesti Keskkonnateenustel pakkumise esitamise ajal (16.11.2016) Iru põletustehasega kehtiv leping kuni 1.06.2017 ja ühtlasi teadmine, et Iru tehas soovib koostöölepingut jätkata. 2017. aastal muutis Iru tehas aga senist strateegiat ning loobus edasisest koostööst ja lepingust.

Rõuge vallavalitsus nõustus Eesti Keskkonnateenused ASi ettepanekuga tõsta alates 1.09.2018 prügiveo hinda endise Haanja, Misso ja Rõuge valla piirkonnas. Augustikuu jooksul teavitab Eesti Keskkonnateenused Misso ja Rõuge piirkonnas elavaid jäätmevaldajaid hinnatõusust ning Haanja piirkonna jäätmevaldajatele saadetakse uued lepingud koos hinnakirja ja veograafikuga.

Eesti Keskkonnateenuste klienditeenindaja võtab Haanja piirkonnas vastu 22. augustil Haanja teenusekeskuses kell 10–15 ja 24. augustil Ruusmäe rahvamajas kell 10–15. Klienditeenindaja juures saab muuta jäätmeveo graafikut, anda üle allkirjastatud lepingud ning saada teavet konteinerite ostu, rendi ja jäätmeveo korralduse kohta. Allkirjastatud lepinguid võib tuua ka Haanja teenusekeskusesse, mis on tööpäevadel lahti kell 8–16.30. Kellel võimalik, palume lepingud sõlmida Eesti Keskkonnateenuste veebilehe kaudu www.keskkonnateenused.ee. Lepingud palume sõlmida augustikuu jooksul.

Teavet saab küsida ka Eesti Keskkonnateenuste infotelefonil 738 6700.

 

Eesti Keskkonnateenused pakub konteinerite renti alates septembrist hinnaga 5,04 eurot kuus, mis tähendab, et Rõuge ja Misso piirkonnas muutusi selles osas ei tule. Küll aga tuleb rendihinnaga arvestada Haanja piirkonna inimestel, kellelt senine vedaja Ragn-Sells konteineri renditasu ei võtnud. Seepärast soovitame läbi kaaluda, kas eelistada rendikonteinerit või see endale osta. Infot rendikonteineri tagastamise või välja ostmise kohta saadab Ragn-Sells otse prügivaldajatele.

 

Prügikonteinerite tühjendamiskorra uus hinnakiri Haanja, Misso ja Rõuge piirkonnas alates 1.09.2018

Jäätmeliik

Jäätmemahuti suurus

m3

Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest ilma käibemaksuta (eur)

Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest koos käibemaksuga (eur)

Segaolmejäätmed

0,08

0,89

1,07

0,14

1,56

1,87

0,24

2,67

3,20

0,37

4,12

4,94

0,66

7,34

8,81

0,80

8,90

10,68

1,10

12,24

14,69

1,50

16,69

20,03

2,50

27,82

33,38

4,50

50,07

60,08