2022. aasta hajaasustuse programmi tulemustest

Hajaasustuse programmi 2022. aasta taotlusvooru laekus kokku 93 taotlust, millest 89 vastasid nõuetele. Taotletud toetuse kogusumma oli 308 338,59 eurot.

Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja. Rõuge valla osalus programmis oli 70 000 eurot, riik panustas samuti 70 000 eurot.

Hindamise tulemusel moodustunud pingerea alusel saab toetust 44 projekti. Neist 24 projekti on kanalisatsioonisüsteemi, 16 projekti veesüsteemide ja 5 projekti juurdepääsuteede rajamiseks või parandamiseks. Rahaliste vahendite lõppemise tõttu jäi rahuldamata 45 taotlust.

Teadmiseks toetuse saajale:

Pärast hajaasustuse programmi toel tehtud tööde lõpetamist on vaja esitada vallavalitsusele toetuse kasutamise aruanne koos järgmiste dokumentidega:

 • kulu- ja maksedokumentide koopiad;

 • kasutusloa või kasutusteatise taotlus koos vajalike lisadega;

 • veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul pärast projekti lõppemist tehtud joogivee kvaliteeti tõendav analüüs (terviseameti nõuetele vastavalt), välja arvatud juhul, kui projekti eesmärk oli torustiku ehitamine või pumba paigaldamine olemasolevasse kaevu.

Toetuse kasutamise aruande võib esitada kohe peale tööde lõppu. Pärast aruande esitamist kannab vald taotlejale üle toetuse viimase osa.

Toetuse kasutamise aruande leidad SIIT.

Hajaasustuse programm jätkub ka järgmisel aastal. Eeldatav taotlemise aeg on 2023. aasta kevadel. Progammist toetuse taotleja peab olema Rõuge valda sisse kirjutatud vähemalt 2022. aasta lõpu seisuga ning taotleja alaline ehk püsielukoht peab olema samal aadressil.

Hajaasustuse toetuse saajad Rõuge vallas 2022. aastal:

Toetuse saaja

Projekti nimetus

Toetussumma

Kaimar Annus

Tamme biopuhasti

3 786,00

Tanno Dunaiski

Elleri kanalisatsioon

2 613,00

Lagle Everest

Laane  talu vesi

2 330,93

Eimar Hallop

Hallopi ja Kirja talu vesi

7 800,00

Veiko Hein

Pärli talu juurdepääsutee

4 703,00

Marit Heinsoo

Kuusesalu talu kanalisatsioon

2 673,30

Advord Himma

Vana-Kriguli talu vesi

643,20

Advord Himma

Vana-Kriguli talu kanalisatsioon

2 532,60

Lehte Järv

Oru talu juurdepääsutee

2 335,62

Einar Kahar

Pupli  juurdepääsutee

3 151,68

Uno Kangro

Järve talu kanalisatsioon

2 653,20

Raily Kimask

Oro vesi

6 500,00

Kunnar Kinsirand

Reoli talu kanalisatsioon

2 075,12

Sven Kuklane

Õnnepesa talu puurkaev

6 500,00

Andris Kõiv

Vana-Matsi talu vesi

3 847,34

Helgi-Loviise Kõivumägi

Tamme talu biopuhasti

3 167,76

Andi Kõrtsmann

Pihlemäe talu vesi

703,50

Andi Kõrtsmann

Pihlemäe talu kanalisatsioon

2 398,60

Ene Kärg

Soo talu kanalisatsioon

850,00

Siiri Laagemann

Rootsikunni talu kanalisatsioon

2 572,80

Riho Lehiste

Kirbu küla vesi

3 000,00

Ragnar Lepp

Raadi talu kanalisatsioon

2 479,00

Kaja Loorits

Põldoja talu kanalisatsioon

3 216,00

Kalle Marge

Piirikolga talu kanalisatsioon

2 733,60

Ene Mehik

Haraka talu vesi

5 668,20

Ene Mehik

Haraka talu kanalisatrsioon

831,80

Kadri Melts-Sau

Tinnureinu talu kanalisatsioon

2 494,81

Jaan Mikko

Roobi talu kanalisatsioon

3 497,40

Aivar Mõts

Keemia talu vesi

2 263,26

Aivar Mõts

Keemia talu kanalisatsioon

3 308,46

Eve Mändmaa

Männiku talu kanalisatsioon

5 330,52

Urho Märdimäe

Abimäe talu vesi

3 343,78

Aarne Nurk

Nurga talu ja Kasaku talu vesi

6 500,00

Ervin Pallo

Mäe-Posso talu juurdepääsutee

3 859,20

Elvi Parts

Seveli-Veski vesi

4 950,77

Peeter Parts

Mäe-Pihkura talu kanalisatsioon

2 814,00

Ege Pindis

Suurepeetri talu kanalisatsioon

2 331,60

Aare Pruus

Poti talu puurkaev

5 547,60

Triinu Simkin

Rahumäe talu juurdepääsutee

1 640,00

Eda Toomiste

Mati talu kanalisatsioon

3 577,80

Maret Toop

Hundipalu talu kaevu puhastus

214,40

Ando Tuul

Aru talu kanalisatsioon

3 083,00

Inge Vaino

Uue-Rebase kanalisatsioon

2 436,12

Evi Veerme

Mustajõe talu kanalisatsioon

1 041,03

Kokku  

140 000,00

 

Hajaasustuse programmist toetuse taotlemise käik:

1. Esita taotlus

2. Taotlusega peab kaasas olema: 

 • Taotlusvorm (peab olema allkirjastatud)
 • Projekti eelarve (vastavalt odavamale hinnapakkumisele)
 • Taotluse lisa (vastavalt teie projektile) 
 • Garantiikiri (lihtsõnaline – peab olema allkirjastatud) 
 • 2 hinnapakkumist
 • Veeproov,  KUI:   
  • On plaanis salvkaevu puhastamine, kui veekvaliteet on halb
  • On plaanis uue salvkaevu ehitamine, kui vanas kaevus on joogikõlbmatu vesi
  • On plaanis puurkaevu rajamine, kui vanas kaevus on joogikõlbmatu vesi
  • On plaanis veetorustiku ja/või pumba paigaldamine
  • On plaanis puhastusseadmete paigaldamine

Veendu, et kõik taotluses olevad isikud on kirjutatud sisse 1.jaanuari seisuga sinna kinnistule kuhu taotlust teete. 

3. Taotluste ülevaatamine

Kui taotluste esitamise periood on lõppenud (1. aprill), siis läheb taotluste ülevaatamiseks umbes 1–2 kuud. Kui taotlused on üle vaadatud, siis käib hindamiskomisjon kohapeal vaatamas üle majapidamisi, selle kohta saadetakse info eelnevalt taotlejatele välja. 

4. Paikvaatlused

Pärast majapidamiste ülevaatamist teeb hindamiskomisjon vastavalt hindamistabelitele otsused, kes saavad toetuse. 

5. Korralduste väljasaatmine

Pärast seda võetakse taotlejatega ühendust, et saata neile vastav informatsioon, kas nad said või ei saanud toetust. 

6. Lepingute sõlmimine

Kui oled toetuse saaja, siis tuleb pärast korralduste väljasaatmist sõlmida leping 4 kuu jooksul. 

7. Enne lepingu sõlmimist peab olema tehtud: 

 • Asukoha kooskõlastus (aitab valla ehitusspetsialist)
 • Ehitusteatis/ehitusluba (aitab valla ehitusspetsialist) 

Nende mõlema asjaga läheb aega, seega hakake kohe asjaga tegelema, et ei jääks viimasele minutile. 

8. Sõlmi leping

Selleks kirjuta valla keskkonnaspetsialistile ja saada talle vastav info, et soovid lepingut sõlmida, kui kõik eelnevad vajalikud asjad on tehtud. 

9. 90% toetusest makstakse välja

Vastavalt Hajaasustuse programmi taotlusele makstakse teile välja 90% toetuse summast. 

10. Alusta projektiga

Hakka projektiga võimalikult kiirelt pihta, hetkel on hinnatõus väga kiire ja kui projekt läheb kallimaks, tuleb see kinni maksta omaosalusena. Toetussummat suurendada ei saa. 

11. Kui projekt on valmis: 

 • Tuleb taotleta kasutusteatis/kasutusluba (sellega on vaja tegeleda enne kui hakkate aruannet esitama)
 • Tuleb esitada toetuse kasutamise aruanne valda
 • Kaasas peavad olema kõik makstud arved ja maksekorraldused, arved peavad olema makstud panga vahendusel, mitte sularahas. 
 • Kõik arved oleks makstud enne kasutamise aruande esitamist
 • Veeproov,   KUI:
  • Tegite salvkaevu süvendamist, puhastamist
  • Ehitasite uue salvkaevu
  • Ehitasite uue puurkaevu
  • Paigaldasite puhastusseadmed kaevule

Kui esitate toetuse kasutamise aruannet, siis enne selle kinnitamist ja ülejäänud 10% toetussumma väljamaksmist tuleb valla töötaja ja teeb paikvaatluse, et veenduda toetuse eesmärgipärases kasutamises. 

Hajaasustuse programm 2022

2022. aastal võetakse hajaasustuse programmi taotlusi vastu 1. veebruarist 1. aprillini. Et taotlemine sujuks, on hea varuda piisavalt aega vajalike dokumentide kokkusaamiseks (hinnapäringud, tööde läbimõtlemine, kalkulatsioonid jne).

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning aidata seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetatavad tegevused: 

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine (salvkaev, puurkaev, nende puhastamine ja filtrite paigaldamine) 
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine (biopuhastid, omapuhastid jms)
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga) 

Programmi tingimused: 

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2023.
 • Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.

Toetus ja omafinantseering

 • Toetuse maksimaalne summa on 6500 eurot.
 • Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peavad kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.
 • Toetus moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest.

Taotluste hindamine

Nõuetele vastavaid taotlusi hindab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon.

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotluseid hinnatakse RTK poolt koostatud hindamisjuhendi alusel, võttes arvesse järgmisi kriteeriume:

 • investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja kulude põhjendatus;
 • kuni 18-aastaste (k.a) majapidamises elavate isikute arv;
 • taotletava toetuse suurus kasusaaja kohta;
 • leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus.

Taotlemine

Rõuge vallas aitab hajaasustuse programmi puudutavates küsimustes Ruuta Ruttas-Küttim (503 0107, projekt@rauge.ee). 

Taotlused tuleb Rõuge vallavalitsusele esitada kas paberil või elektrooniliselt:

 • Taotluse esitamiseks paberil võta ühendust keskkonnaspetsialistiga, et leppida kokku kohtumise aeg Rõuge vallamajas.
 • Taotluse esitamiseks meili teel saada taotlus koos vajalike lisadokumentidega aadressile vald@rauge.ee.

Täpsemalt saab hajaasustuse programmi tingimustega tutvuda Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehel ja riigihalduse ministri 22.02.2018 a määruses nr 14 "Hajaasustuse pogramm".

Vaata ka hajaasustuse programmi puudutavaid korduma kippuvaid küsimusi.

Vaata kohalikke ettevõtjaid, kelle poole hajaasustuse projektide tööde tegemiseks pöörduda.

Taotlemisega seotud dokumendivormid (allalaadimiseks)

Taotlusvorm

Projekti eelarve 

Taotluse lisa: autonoomsed elektrisüsteemid

Taotluse lisa: juurdepääsuteed

Taotluse lisa: kanalisatsioonisüsteemid

Taotluse lisa: veesüsteemid

Toetuse kasutamise aruande vorm

Rõuge valla ettevõtjad, kelle poole teenuse saamiseks pöörduda

Ettevõte

Esindaja

Telefon

e-mail

Tööd

TSR Ehitus OÜ Tanel Niidumaa 5302 5570 tanel.tsr@gmail.com Vee- ja kanalisatsiooni-trasside ehitus. Abistame ka hajaasustuse taotluste koostamisel.
Weldoni Varahaldus OÜ Hedmund Villumson 5650 8982 weldoni.varahaldus@mail.ee Kaevetööd, vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, septikute paigaldus
HC Rodibike OÜ Kaidur Kahu 513 8773
Kaevetööd, vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, septikute müük

TKS TEENUSED OÜ

Taavi Koemets

5558 2789

tksteenused@gmail.com

Kaevetööd, vee- ja kanalisatsioonitrassidee ehitus; septikute paigaldus

Osaühing Varstu AK

Aivar Adamson

517 2804

varstuak@gmail.com

Kaevetööd

Arcel Metall OÜ

Armo Raag

517 9228

arcel.metall@gmail.com

Kaevetööd

OÜ Minikaevur

Margo Puusalu

5332 5196

minikaevur@gmail.com

Kaevetööd, tee-ehitus, vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus

Maitsar Grupp OÜ

Mait Mõttus

5918 7230

maitmottus@gmail.com

Kaevetööd, septikute paigaldus, vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus

Sepätalo OÜ

Janek Säde

5306 2850

janek@haanimaa.ee

Kaevetööd, septikute paigaldus, elektritööd, vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus

RGA Grupp OÜ

Rauno Aid

5886 9900

rauno.aid69@gmail.com

Kaevetööd, septiku paigaldus, vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus

Lahe Teenused OÜ

Rauno Orhidejev

5687 0477

info@laheteenused.ee

Kaevetööd, septikute paigaldus, vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus

FIE Olev Toots Tootsi Talu

Olev Toots

515 0312

Kaevude kaevamine, vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, septikute paigaldus, tee-ehitus

OÜ Pasimare

Ragnar Paas

517 9209

info@pasimare.ee

 

Kaevetööd, vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, tee-ehitus

Hajaasustuse programm – korduma kippuvad küsimused

Küsimus: Mul ei ole preagu sissekirjutust elamusse, millele soovin toetust. Kas saan täna sissekirjutades toetust taotleda?

Vastus: Sissekirjutus peab olema tehtud hiljemalt taotlemise aasta 1. jaanuari seisuga.

 

Küsimus: Soovin enda maakodu välja ehitada, kuid ei ela seal püsivalt sees. Kas saan taotleda toetust uue kaevu ja reoveesüsteemi rajamiseks?

Vastus: Kahjuks ei saa me toetada projekte, kus majapidamises puuduvad püsielanikud. Hajaasustuse programm on mõeldud juba maal elavatele inimestele elukõlbliku kodu loomiseks.

 

Küsimus: Mida peaksin esimeses järjekorras tegema, et toetust taotleda?

Vastus: Esimeses järjekorras tuleb pöörduda kaevumeistrite, septikute paigaldajate, tee-ehitajate või autonoomse elektrisüsteemi rajajate poole, et küsida kahte võrreldavat hinnapakkumist. Kui jätate hinnapäringute küsimise taotlusvooru viimasele nädalale, ei ole enam võimalik võrreldavaid hinnapakkumisi saada, kuna teenusepakkujad on üle koormatud. 

 

Küsimus: Kui pika tähtaja pean arvestama projekti elluviimiseks?

Vastus: Soovitame panna programmdokumendis toodud maksimaalse tähtaja (järgmise aasta 31. oktoober).

 

Küsimus: Millal saan töödega alustada?

Vastus: Pärast seda, kui kohalik omavalitsus on teinud teie taotluse kohta positiivse rahastusotsuse ning sõlminud teiega lepingu. Tõenäoliselt saate alustada taotlemise aasta suvel.

 

Küsimus: Kas ja mis tingimustel saan küsida toetust, kui projektiga rajatav juurdepääsutee, elektriliin, vee- või kanalisatsioonitrass läbib naaberkinnistut?

Vastus: Sellisel juhul on vaja esitada notariaalne kokkulepe reaalservituudi seadmiseks, mille kohaselt kinnistu omanik on kohustatud taluma tema kinnistut läbivat veevarustus-, kanalisatsiooni- või autonoomset elektrisüsteemi või juurdepääsutee kasutamist. Taotlemisel tuleb esitada naabri(te) kirjalik nõusolek. Kui otsustati anda toetust, siis tuleb seada servituut enne toetuslepingu sõlmimist vallaga.

 

Küsimus: Kas notariaalne kokkulepe peab olema olemas enne taotluse esitamist?

Vastus: Kui taotluse esitamisel ei ole notariaalset kokkulepet, võib kohalik omavalitsus langetada taotluse tingimusliku rahuldamise otsuse. Notariaalne kokkulepe reaalservituudi seadmiseks tuleb esitada enne toetuslepingu sõlmimist.

 

Küsimus: Kumba eelistada, kas salvkaevu või puurkaevu? 

Vastus: Iga taotleja peab hindama oma olukorda. Kui olemasolevas salvkaevus on veetase madal ja pärast uue kaevu rajamist võib vee tarbimine oluliselt suureneda (nt WC ja pesemisvõimaluste juurde loomine), on otstarbekas mõelda puurkaevule juba algusest peale.

 

Küsimus: Mida pean veel teadma, kui rajan puurkaevu naabriga kahe peale?

Vastus: Naabrit loetakse sellises olukorras kaastaotlejaks. Kui veevarustussüsteemide valdkonna projekti elluviimist rahastavad lisaks taotlejale ka kaastaotlejad, peab sõlmima kaastaotlejatega notariaalse tähtajatu veekasutuskorra.

 

Küsimus: Kas võin väiksemate tööde eest tasuda ka sularahas?

Vastus: Ei või. Kõik rahalised tehingud peab tegema panga vahendusel (sh notaritasud, veeproovid jms).

 

Küsimus: Kas puurkaevu rajades pean oma taotlusele lisama ka juba ehitusloa?

Vastus: Eelprojekti alusel väljastatava ehitusloa võite esitada pärast seda, kui olete saanud positiivse rahastusotsuse ning enne seda, kui sõlmime teiega rahastuslepingu. Eelprojekti koostavad reeglina samad ettevõtted, kes kaevusid rajavad.

 

Küsimus: Kuidas ennetada olukorda, kus joogivee kvaliteet ei vasta pärast projekti lõppu ikkagi nõuetele?

Vastus: Veevarustussüsteemi valdkonna projekti puhul tuleb pärast tööde lõpetamist teha uuesti joogivee kvaliteeti tõendav analüüs (see nõue ei puuduta projekte, mille eesmärk on ainult torustiku ehitamine või pumba paigutamine kaevu). Kui vee kvaliteeti tõendav analüüs pole korras (nt liiga suur raua või mangaani sisaldus), peab toetuse saaja tegema omavahenditest vajalikud lisatööd vee kvaliteedi parandamiseks. Seoses sellega soovitame salv- ja puurkaevudega seotud projektide puhul arvestada juba projektitaotluses vee puhastamiseks vajalike seadmete soetamisega. Kui selgub, et veeanalüüs on korras ja täiendavat veepuhastusseadet pole vaja, muutub projekt lihtsalt selle võrra odavamaks.

 

Küsimus: Kas pean oma taotlusele lisama ehitusteatise, kui rajan imbväljakut?

Vastus: Asendiskeemi alusel väljastatava ehitusteatise võite esitada pärast seda, kui olete saanud positiivse rahastusotsuse ning enne seda, kui sõlmime teiega rahastuslepingu.

 

Küsimus: Kas on seatud eelistatud sihtrühmad ja toetatavate valdkondade prioriteetsus?

Vastus: Rõuge Vallavalitsusel ei ole seatud eelistatud sihtrühmade ja toetatavate valdkondade prioriteete.

 

Küsimus: Mida pean tegema pärast tööde lõpetamist?

Vastus: Pärast tööde lõpetamist tuleb vallavalitsusele esitada toetuse kasutamise aruanne koos järgmiste dokumentidega:

 1. Kulu- ja maksedokumentide koopiad;
 2. kasutusloa või kasutusteatise taotlus koos vajalike lisadega;
 3. veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul pärast projekti lõppemist tehtud joogivee kvaliteeti tõendav analüüs (Terviseameti nõuetele vastavalt), välja arvatud juhul, kui projekti eesmärk oli torustiku ehitamine või pumba paigaldamine olemasolevasse kaevu.

 

Küsimus: Mida pean tegema, kui tähtaeg hakkab lähenema ja pole veel jõudnud töid ära teha? 

Vastus: Pöörduge esimesel võimaluselvallavalitsuse poole.

 

Küsimus: Kas toetuse kasutamise aruande võib esitada enne lepingus toodud aruande esitamise tähtaega, kui tööd tehtud saavad?

Vastus: Jah. Kui tööd on tehtud, võib aruande esitada kohe ega pea ootama lepingus toodud tähtaega.