Hajaasustuse programm 2020

Pärast hajaasustuse programmi toel tehtud tööde lõpetamist on vaja esitada vallavalitsusele toetuse kasutamise aruanne koos järgmiste dokumentidega:

 • kulu- ja maksedokumentide koopiad;
 • kasutusloa või kasutusteatise taotlus koos vajalike lisadega;
 • veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul pärast projekti lõppemist tehtud joogivee kvaliteeti tõendav analüüs (Terviseameti nõuetele vastavalt), välja arvatud juhul, kui projekti eesmärk oli torustiku ehitamine või pumba paigaldamine olemasolevasse kaevu.

Toetuse kasutamise aruande võib esitada kohe peale tööde lõppu. Pärast aruande esitamist kannab vald taotlejale üle toetuse viimase osa.

Toetuse kasutamise aruande leidad SIIT.

2020. aastal hajaasustuse programmist toetust saanud taotlejad:

Taotleja nimi

Kaastaotleja nimi

Projekti nimi

Toetussumma

Aare Poolik

 

Possu talu kanalisatsioon

1764,78

Ago Org

Aigi Org

Tinojusti talu veesüsteem

2733,60

Agu Mõim

 

Mäe-Purka talu kanalisatsioon

1829,10

Airi Siim

 

Keldrimäe talu kanalisatsioon

1849,00

Airi Siim

 

Keldrimäe talu puurkaev

4651,00

Aivar Pärnapuu

Janika Pärnapuu,
Inga Ilona Pärnapuu

Vihkla küla veevarustussüsteemi rajamine

6500,00

Ants Kallastu

 

Jaanimäe talu kanalisatsioon

968,82

Eike Järv

 

Saare talu kanalisatsioon

2409,37

Endel Parts

 

Pihkura talu veepuhastussüsteem

1141,96

Endla Must

 

Peede-Hõbekuuse veepuhastussüsteem

1382,08

Enn Liiv

 

Marislaane talu veesüsteem

5909,40

Erki Jeedas

 

Kahrusoo talu kanalisatsioon

2748,07

Harri Peegi

Urmas Peegi

Kirsimäe talu kanalisatsioon

2154,72

Heinar Reiljan

 

Teeääre talu veetrass

1519,69

Helle Reiljan

 

Kirja talu kanalisatsioonisüsteem

2600,00

Helve Maasik

 

Laane talu kanalisatsioonisüsteemid

3031,08

Helve Maasik

 

Laane talu veesüsteemid

3468,92

Indrek Võsu

 

Aia talu kanalisatsioon

3549,66

Jaak Rumvolt

 

Pärna talu puurkaevu rajamine

4999,92

Jaak Uba

 

Väike-Vungi puurkaevu rajamine

6500,00

Janek Johanson

 

Mäe talu kanalisatsioon

1981,46

Janika Pärnapuu

 

Männi talu juurdepääsutee

3326,55

Kaimo Keskküla

 

Alt-Lauri talu veesüsteemid

5527,50

Kalju Luga

Aili Siimann

Mari talu veesüsteem

482,40

Kalju Luga

Aili Siimann

Mari talu kanalisatsioonisüsteem

2315,52

Liis Karlson

 

Soodi talu kanalisatsioon

2391,90

Lily Mals

 

Varbola, Kallaste küla, Rõuge vald,
Võrumaa veevärgi valdkonna projekt

2400,10

Madis Jaaska

 

Tsirgupalu talu kanalisatsioon

2092,81

Marko Kanger

 

Teimaski puurkaevu rajamine

6030,00

Mart Uba

 

Järvemäe talu veesüsteem

5102,22

Milvi Kolk

 

Mäe-Tundu talu kaevu rajamine

3332,47

Raul Palis

 

Koidu talu kanalisatsioon

5130,32

Rein Valge

 

Kaarnapalu talu kanalisatsiooon

1547,70

Seilar Potsep

 

Pressi-Potsepa talu kanalisatsioon

2005,98

Silver Loorits

Raivo Sild, Janar Hain

Uibo, Tamme ja Männi talu Imbväljaku rajamine

4944,60

Sirje Kõiv

 

Orukalda talu veesüsteemid

3604,77

Tanel Johanson

 

Aasa talu kaevu rajamine ja veesüsteemid

3422,86

Tanel Johanson

 

Aasa talu kanalisatsioon

2036,80

Tiiu Luts

 

Lohu talu veepuhastussüsteem

1752,72

Viive Niilo

 

Lillimõisa talu kanalisatsioon

2520,54

Virgi Kalda

 

Võidu talu veetrassi ehitus

2922,54

Ülle Kikas

 

Kivilohu talu veetrassi ehitus

2235,12

Ülle Kikas

 

Kivilohu talu kanal

2283,36

Ülle Vakk

 

Metsa 1 veesüsteem

923,82

 

Hajaasustuse programm 2020

Vaata ka hajaasustuse programmi puudutavaid korduma kippuvaid küsimusi!

Vaata kohalikke ettevõtjaid, kelle poole hajaasustuse projektide tööde tegemiseks pöörduda.

Hajaasustuse programmi abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Projektidesse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui taotleja. Möödunud aastal kiideti Rõuge vallas heaks 42 taotlust.

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on sel aastal avatud 17. veebruarist 17. aprillini. Taotluse saab esitada Rõuge vallavalitsusele allkirjastatuna paberil (aadressile Ööbikuoru 4, Rõuge) või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vald@rauge.ee. Kogu programmi ja taotlemist puudutav info on leitav valla kodulehel (Otsetee avalehelt või rauge.ee: Keskkond –> Hajaasustuse programm 2020). 

Rõuge vallas saab hajaasustuse programmi kohta infot ja abi järgmistelt spetsialistidelt:

 • Rõuge valla keskkonnaspetsialist Reet Rannik (keskkond@rauge.ee, 5346 7448)

 • Haanja ja Misso − Jüri Kukk (haanjahaldus@rauge.ee, 5301 7901)

 • Mõniste ja Varstu – Martin Hütsi (monistehaldus@rauge.ee, 529 5247)

TOETATAVAD TEGEVUSED:

 • Majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine.

 • Elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine.

 • Aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine.

 • Leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

PROGRAMMI TINGIMUSED

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.

 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.

 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.

 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2021.

 • Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.

TOETUS JA OMAFINANTSEERING

 • Toetuse maksimaalne summa on 6500 eurot.

 • Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peavad kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.

 • Toetus moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest.

TAOTLUS

Taotlus koosneb taotlusvormist ja järgmistest kohustuslikest dokumentidest:

 1. Vormikohane projekti eelarve.

 2. Vormikohane projekti tegevuste kirjeldus sõltuvalt projekti valdkonnast.

 3. Oma- ja kaasfinantseeringut tõendav vabavormiline garantiikiri.

 4. Veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul joogivee kvaliteeti tõendav analüüs ulatuses, mida peab vajalikuks Terviseamet, kui projekti eesmärk on hetkel kasutatavast veevarustussüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine, veetorustiku rajamine olemasolevast kaevust või sinna pumba paigaldamine või olemasoleva kaevu asemele uue rajamine põhjusel, et olemasoleva kaevu vee kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele.

 5. Veevarustussüsteemide valdkonna projekti korral, kui projekti elluviimist rahastavad lisaks taotlejale ka kaastaotlejad, kaastaotlejatega sõlmitud notariaalne tähtajatu veekasutuskord.

 6. Kaks võrreldavat hinnapakkumust. Kui võrreldavate hinnapakkumuste esitamine ei ole võimalik, tuleb esitada sellekohased põhjendused ja hinnakalkulatsioonid.

 7. Notariaalne kokkulepe reaalservituudi seadmiseks, mille kohaselt kinnistu omanik on kohustatud taluma tema kinnistut läbivat veevarustus-, kanalisatsiooni- või autonoomset elektrisüsteemi või juurdepääsuteed, kui rajatav või parendatav juurdepääsutee, veevarustus-, kanalisatsiooni- või autonoomne elektrisüsteem läbib mitut kinnistut.

 8. Vastavalt projekti tegevustele ehitusluba, ehitusteatis või § 6 lõikes 6 nimetatud keskkonnaministri 9. juuli 2015. a määruse nr 43 § 3 kohane kooskõlastus (NB! võib esitada hiljem, kui on tehtud toetuse andmise otsus).

 9. Korterelamute puhul teiste korteriomanike kirjalik nõusolek.

 

TAOTLUSTE HINDAMINE

Nõuetele vastavaid taotlusi hindab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon. 

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotluseid hinnatakse RTK poolt koostatud hindamisjuhendi alusel, võttes arvesse järgmisi kriteeriume:

 • investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja kulude põhjendatus;

 • kuni 18-aastaste (k.a) majapidamises elavate isikute arv;

 • taotletava toetuse suurus kasusaaja kohta;

 • leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus.

 

Täpsemalt saab hajaasustuse programmi tingimustega tutvuda Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehel. 

Riigihalduse ministri 22.02.2018 määrus nr 14 „Hajaasustuse programm". 

Lae siit alla taotlemiseks vajalikud dokumendid:

Hajaastustuse taotlusvorm 2020

Arvutamise abimees

Taotluse lisa – projekti eelarve

Taotluse lisa – autonoomne elektrisüsteem

Taotluse lisa – kanalisatsioonisüsteemid

Taotluse lisa – juurdepääsuteed

Taotluse lisa – veesüsteemid

Taotluse lisa – garantiikirja näidis

Toetuse kasutamise aruanne

Kõik taotlemisega seotud dokumendid

Enne taotluse esitamist vaata, et kõik vajalikud dokumendid oleks olemas:

Taotleja kontroll-leht (enesekontrolliks, ei pea esitama koos taotlusega!)

Rõuge valla ettevõtjad, kelle poole teenuse saamiseks pöörduda

Ettevõte

Esindaja

Telefon

e-mail

Tööd

TSR Ehitus OÜ Tanel Niidumaa 5302 5570 tanel.tsr@gmail.com Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Weldoni Varahaldus OÜ Hedmund Villumson 5650 8982 weldoni.varahaldus@mail.ee Kaevetööd, vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus; septikute paigaldus
HC Rodibike OÜ Kaidur Kahu 513 8773
Kaevetööd, vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, septikute müük

TKS TEENUSED OÜ

Taavi Koemets

5558 2789

tksteenused@gmail.com

Kaevetööd, vee- ja kanalisatsioonitrassidee ehitus; septikute paigaldus

Osaühing Varstu AK

Aivar Adamson

517 2804

varstuak@gmail.com

Kaevetööd

Arcel Metall OÜ

Armo Raag

517 9228

arcel.metall@gmail.com

Kaevetööd

OÜ Minikaevur

Margo Puusalu

5332 5196

minikaevur@gmail.com

Kaevetööd, tee-ehitus, vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus

Maitsar Grupp OÜ

Mait Mõttus

5918 7230

maitmottus@gmail.com

Kaevetööd, septikute paigaldus, vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus

Sepätalo OÜ

Janek Säde

5306 2850

janek@haanimaa.ee

Kaevetööd, septikute paigaldus, elektritööd, vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus

RGA Grupp OÜ

Rauno Aid

5886 9900

rauno.aid69@gmail.com

Kaevetööd, septiku paigaldus, vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus

Lahe Teenused OÜ

Rauno Orhidejev

5687 0477

info@laheteenused.ee

Kaevetööd, septikute paigaldus, vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus

FIE Olev Toots Tootsi Talu

Olev Toots

515 0312

Kaevude kaevamine, vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, septikute paigaldus, tee-ehitus

OÜ Pasimare

Ragnar Paas

517 9209

info@pasimare.ee

 

Kaevetööd, vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, tee-ehitus

 

Hajaasustuse programm 2020 – korduma kippuvad küsimused

Küsimus: Mul ei ole preagu sissekirjutust elamusse, millele soovin toetust. Kas saan täna sissekirjutades toetust taotleda?

Vastus: Sissekirjutus peab olema tehtud hiljemalt 01.01.2020 seisuga.

 

Küsimus: Soovin enda maakodu välja ehitada, kuid ei ela seal püsivalt sees. Kas saan taotleda toetust uue kaevu ja reoveesüsteemi rajamiseks?

Vastus: Kahjuks ei saa me toetada projekte, kus majapidamises puuduvad püsielanikud. Hajaasustuse programm on mõeldud juba maal elavatele inimestele elukõlbliku kodu loomiseks.

 

Küsimus: Mida peaksin esimeses järjekorras tegema, et toetust taotleda?

Vastus: Esimeses järjekorras tuleb pöörduda kaevumeistrite, septikute paigaldajate, tee-ehitajate või autonoomse elektrisüsteemi rajajate poole, et küsida kahte võrreldavat hinnapakkumist. Kui jätate hinnapäringute küsimise taotlusvooru viimasele nädalale, ei ole enam võimalik võrreldavaid hinnapakkumisi saada, kuna teenusepakkujad on üle koormatud.

 

Küsimus: Kui pika tähtaja pean arvestama projekti elluviimiseks?

Vastus: Soovitame panna programmdokumendis toodud maksimaalse tähtaja (31. oktoober 2021).

 

Küsimus: Millal saan töödega alustada?

Vastus: Pärast seda, kui kohalik omavalitsus on teinud teie taotluse kohta positiivse rahastusotsuse ning sõlminud teiega lepingu. Tõenäoliselt saate alustada 2020. aasta suvel.

 

Küsimus: Kas ja mis tingimustel saan küsida toetust, kui projektiga rajatav juurdepääsutee, elektriliin, vee- või kanalisatsioonitrass läbib naaberkinnistut?

Vastus: Sellisel juhul on vaja esitada notariaalne kokkulepe reaalservituudi seadmiseks, mille kohaselt kinnistu omanik on kohustatud taluma tema kinnistut läbivat veevarustus-, kanalisatsiooni- või autonoomset elektrisüsteemi või juurdepääsutee kasutamist. Taotlemisel tuleb esitada naabri(te) kirjalik nõusolek. Kui otsustati anda toetust, siis tuleb seada servituut enne toetuslepingu sõlmimist vallaga.

 

Küsimus: Kas notariaalne kokkulepe peab olema olemas enne taotluse esitamist?

Vastus: Kui taotluse esitamisel ei ole notariaalset kokkulepet, võib kohalik omavalitsus langetada taotluse tingimusliku rahuldamise otsuse. Notariaalne kokkulepe reaalservituudi seadmiseks tuleb esitada enne toetuslepingu sõlmimist.

 

Küsimus: Kumba eelistada, kas salvkaevu või puurkaevu? 

Vastus: Iga taotleja peab hindama oma olukorda. Kui olemasolevas salvkaevus on veetase madal ja pärast uue kaevu rajamist võib vee tarbimine oluliselt suureneda (nt WC ja pesemisvõimaluste juurde loomine), on otstarbekas mõelda puurkaevule juba algusest peale.

 

Küsimus: Mida pean veel teadma, kui rajan puurkaevu naabriga kahe peale?

Vastus: Naabrit loetakse sellises olukorras kaastaotlejaks. Kui veevarustussüsteemide valdkonna projekti elluviimist rahastavad lisaks taotlejale ka kaastaotlejad, peab sõlmima kaastaotlejatega notariaalse tähtajatu veekasutuskorra.

 

Küsimus: Milline summa kulub tavaliselt tööde peale?

Vastus: 2019. aastal sai Rõuge vallas rahastuse 41 projekti, millest üks oli juurdepääsutee parandamine, 16 projekti kanalisatsiooni rajamiseks/parandamiseks ning 24 projekti kaevude/veesüsteemide rajamiseks. Tööde maksumus on iga projekti puhul erinev ja sõltub trasside pikkusest jmt. Keskmine tööde kogumaksumus oli valdkonniti järgmine: 5600 € juurdepääsutee, 3500 € kanalisatsiooni ja 5000 € veesüsteemide rajamisel. Tööde kogumaksumusest jääb taotleja kanda 1/3 ning ülejäänud 2/3 on toetus.

 

Küsimus: Kas võin väiksemate tööde eest tasuda ka sularahas?

Vastus: Ei või. Kõik rahalised tehingud peab tegema panga vahendusel (sh notaritasud, veeproovid jms).

 

Küsimus: Kas puurkaevu rajades pean oma taotlusele lisama ka juba ehitusloa?

Vastus: Eelprojekti alusel väljastatava ehitusloa võite esitada pärast seda, kui olete saanud positiivse rahastusotsuse ning enne seda, kui sõlmime teiega rahastuslepingu. Eelprojekti koostavad reeglina samad ettevõtted, kes kaevusid rajavad.

 

Küsimus: Kuidas ennetada olukorda, kus joogivee kvaliteet ei vasta pärast projekti lõppu ikkagi nõuetele?

Vastus: Veevarustussüsteemi valdkonna projekti puhul tuleb pärast tööde lõpetamist teha uuesti joogivee kvaliteeti tõendav analüüs (see nõue ei puuduta projekte, mille eesmärk on ainult torustiku ehitamine või pumba paigutamine kaevu). Kui vee kvaliteeti tõendav analüüs pole korras (nt liiga suur raua või mangaani sisaldus), peab toetuse saaja tegema omavahenditest vajalikud lisatööd vee kvaliteedi parandamiseks. Seoses sellega soovitame salv- ja puurkaevudega seotud projektide puhul arvestada juba projektitaotluses vee puhastamiseks vajalike seadmete soetamisega. Kui selgub, et veeanalüüs on korras ja täiendavat veepuhastusseadet pole vaja, muutub projekt lihtsalt selle võrra odavamaks.

 

Küsimus: Kas pean oma taotlusele lisama ehitusteatise, kui rajan imbväljakut?

Vastus: Asendiskeemi alusel väljastatava ehitusteatise võite esitada pärast seda, kui olete saanud positiivse rahastusotsuse ning enne seda, kui sõlmime teiega rahastuslepingu.

 

Küsimus: Kas on seatud eelistatud sihtrühmad ja toetatavate valdkondade prioriteetsus?

Vastus: Rõuge Vallavalitsusel ei ole seatud eelistatud sihtrühmade ja toetatavate valdkondade prioriteete.

 

Küsimus: Mida pean tegema pärast tööde lõpetamist?

Vastus: Pärast tööde lõpetamist tuleb vallavalitsusele esitada toetuse kasutamise aruanne koos järgmiste dokumentidega:

 1. Kulu- ja maksedokumentide koopiad;
 2. kasutusloa või kasutusteatise taotlus koos vajalike lisadega;
 3. veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul pärast projekti lõppemist tehtud joogivee kvaliteeti tõendav analüüs (Terviseameti nõuetele vastavalt), välja arvatud juhul, kui projekti eesmärk oli torustiku ehitamine või pumba paigaldamine olemasolevasse kaevu.

 

Küsimus: Mida pean tegema, kui tähtaeg hakkab lähenema ja pole veel jõudnud töid ära teha? 

Vastus: Pöörduge esimesel võimaluselvallavalitsuse poole.

 

Küsimus: Kas toetuse kasutamise aruande võib esitada enne lepingus toodud aruande esitamise tähtaega, kui tööd tehtud saavad?

Vastus: Jah. Kui tööd on tehtud, võib aruande esitada kohe ega pea ootama lepingus toodud tähtaega.