« Tagasi

Detailplaneeringu korduva avaliku väljapaneku teade - Rõuge alevik, Aia tn 4

Rõuge Vallavalitsus annab teada, et korraldab Rõuge alevikus Aia tn 4 katastriüksuse ja sellega piirneva ala detailplaneeringu eelnõu korduva avaliku väljapaneku 19.08–17.09.2019 ja avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu 25.09.2019 kell 15.00 Rõuge vallavalitsuses (Võru maakond, Rõuge alevik, Ööbikuoru tn 4).

Detailplaneering on algatatud Rõuge Vallavolikogu 28.09.2016 otsusega nr 56 „Rõuge alevikus Aia tn 4 katastriüksuse ja sellega piirneva ala detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine".

Planeeritav ala asub Rõuge vallas Rõuge aleviku äärealal Jaanipeebu küla piiril Aia tn 4 katastriüksusel ja selle lähialal. Planeeringuala piirneb läänest riigiteega nr 25195 Käätso-Rõuge-Luutsniku (km 8,78- 8,89), põhjast Aia tänavaga ja lõunast Tamme tänavaga Planeeritava ala suurus on ca 1,3 ha. Planeeritava ala maakasutuse sihtotstarve on elamumaa 100%.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on uute elamukruntide kavandamine, kruntidele ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede asukoha määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, tehnovõrkudele ja –rajatistele asukoha määramine.

Detailplaneeringuga kavandatud tegevus ei kahjusta oluliselt ümbritsevat keskkonda. Olulisimad muudatused detailplaneeringu elluviimisega võrreldes praeguse olukorraga on kolme üksikelamu ja nende teenindamiseks vajalike hoonete ja rajatiste rajamine olemasolevasse üksikelamute piirkonda.

Detailplaneeringut käsitletakse kui üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut tulenevalt asjaolust, et Rõuge vallal puudub Rõuge piirkonna osas kehtiv üldplaneering.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu eelnõu kohta arvamust.

Eelnõu avaliku väljapaneku ajal on võimalik detailplaneeringuga tutvuda Rõuge Vallavalitsuses või Rõuge valla kodulehel www.rauge.ee. Lisainformatsiooni saab planeeringu- ja ehitusspetsialistilt (Krislyn Prants, 525 3907, planeering@rauge.ee).

Avaldatud 1.08.2019