« Tagasi

Rõuge alevikus asuva Ööbikuoru tn 6 katastriüksuse detailplaneering

16.10.18


Rõuge Vallavolikogu 19.06.2018 otsusega nr 1-3/54 võeti vastu ja määrati avalikule väljapanekule suunamiseks Rõuge alevikus Ööbikuoru tn 6 katastriüksuse (69701:004:0941) detailplaneering.
Planeeritav ala asub Rõuge vallas Rõuge alevikus Rõuge Suurjärve idakaldal. Planeeringuala moodustab Ööbikuoru tn 6 katastriüksus, mille maakasutuse sihtotstarve on maatulundusmaa. Planeeringuala suurus on ca 2,3 ha.
Detailplaneeringuga nähakse ette Ööbikuoru tn 6 katastriüksuse jagamine kaheks elamumaa krundiks, hoonestusala laiendamine ning ehitustingimuste seadmine üksikelamu ja teenindavate hoonete ning rajatiste ehitamiseks. Detailplaneeringuga muudetakse Rõuge Vallavolikogu 22.02.2011 otsusega nr 16 kehtestatud Vallamaja krundi ja Ööbikuoru tn 2 kinnistu ning nendega piirnevate alade detailplaneeringut Ööbikuoru tn 6 kinnistu osas.
Detailplaneeringuga kavandatud tegevus ei kahjusta ümbritsevat keskkonda. Olulisimad muudatused detailplaneeringu elluviimisega võrreldes praeguse olukorraga oleks ühe üksikelamu ja selle teenindamiseks vajalike hoonete ja rajatiste rajamine piirkonda.
Detailplaneeringut käsitletakse kui üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut tulenevalt asjaolust, et Rõuge vallal puudub Rõuge piirkonna osas kehtiv üldplaneering.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 05.11-05.12.2018. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 7.12.2018 kell 15.00 Rõuge vallamajas (Rõuge alevik, Ööbikuoru tn 4).
Avaliku väljapaneku ajal on võimalik detailplaneeringuga tutvuda Rõuge Vallavalitsuses või Rõuge valla kodulehel www.rauge.ee. Lisainformatsiooni saab planeeringu- ja ehitusspetsialistilt: Krislyn Prants, tel 785 9322, planeering@rauge.ee.