« Tagasi

Haanja küla tehislume tootmissüsteemi detailplaneeringu avalik väljapanek

 

Rõuge Vallavalitsuse 13.11.2018 korraldusega nr 2-3/415 võeti vastu ja määrati avalikule väljapanekule suunamiseks Haanja küla tehislume tootmissüsteemi detailplaneering (Jaan Vene Projektbüroo OÜ töö nr DP-02-2018).

Planeeritav ala asub Rõuge vallas Haanja külas Taltjärve kirdekaldal. Planeeringuala on ligikaudu 2 ha suurune ja moodustub Mõtsa, Võru metskond maatükk 111 ja Võru metskond maatükk 112 katastriüksuste osadest, mille maakasutuse sihtotstarve on kahel esimesel maatulundusmaa ning viimasel kaitsealune maa.

Detailplaneeringuga nähakse ette tehislume tootmiseks vajaliku süsteemi ja teenindavate rajatiste (sh teed ja platsid) rajamine Taltjärve lähedusse. Detailplaneeringuga muudetakse kehtetuks Haanja Vallavolikogu 16.09.2008 otsusega nr 35 kehtestatud Haanja küla tehislume tootmissüsteemi detailplaneering.

Detailplaneeringuga kavandatud tegevus ei oma eeldatavasti olulist negatiivset keskkonnamõju. Olulisimad muudatused detailplaneeringu elluviimisega võrreldes praeguse olukorraga oleks planeeringualal uute ehitiste väljaehitamine ning vajalikus mahus metsa raie ehitiste rajamiseks. Planeeringuga nähakse olemasolevate katastriüksuste ümberkruntimine. Planeeritud on tehnohoone ja selle toimimiseks vajalikud rajatised.

Piirkonnas on kehtiv Haanja valla üldplaneering. Detailplaneering ei ole üldplaneeringut muutev.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 3.12–16.12.2018 ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu 19.12.2018 kell 15.00 Haanja teenusekeskuse II korruse saalis (Võru tee 15, Haanja küla, Rõuge vald).

Avaliku väljapaneku ajal on võimalik detailplaneeringuga tutvuda Rõuge Vallavalitsuses või Rõuge valla veebilehel. Lisateavet saab planeeringu- ja ehitusspetsialistilt: tel 785 9322, e-post planeering@rauge.ee.