« Tagasi

Ettevalmistused Rõuge alevikus Järvekalda ja Kolmnurga maaüksuse detailplaneeringu algatamiseks

 

Rõuge Vallavalitsus on ette valmistamas detailplaneeringu algatamist Võru maakonnas Rõuge vallas Rõuge alevikus Järvekalda (katastritunnus 69701:004:0129) ja Kolmnurga (katastritunnus 69701:004:0128) maaüksusel.

Detailplaneeringu koostamise kavandatav eesmärk on muuta Rõuge vallavolikogu 19.06.2014 otsusega nr 28 kehtestatud „Järvekalda kinnistu ja lähiala detailplaneeringut" planeeringuala ulatuses, et võimaldada Järvekalda maaüksuse jagamist kruntideks, määrata maakasustuse sihtotstarbed ning ehitusõigus ja hoonestusalad üksikelamute ja nende abihoonete rajamiseks, võimalusel näha ette ühele krundile elamu/ärihoone rajamine.

Planeeringu algatamise taotluse juurde on lisatud esialgne krundijaotusplaan, mida täpsustakse planeeringu käigus ning hinnatakse võimalust, kas maaüksuse saab jagada kaheks või kolmeks krundiks, et oleks tagatud oluliste vaadete säilimine. Detailplaneeringu algatamise taotluse kohaselt soovitakse anda ehitusõigus liginullenergia tüüpi elamute rajamiseks.

Detailplaneeringu koostamise algataja, vastuvõtja ja kehtestaja on Rõuge vallavolikogu (Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Rõuge vald, vald@rauge.ee). Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Rõuge Vallavalitsus (Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Rõuge vald, vald@rauge.ee). Detailplaneeringu koostaja valib Rõuge Vallavalitsus lähtuvalt hanke tulemustest.

Tulenevalt planeerimisseaduse § 81 lg 1 tuleb esitada detailplaneeringu lähteseisukohtade eelnõu tutvumiseks ja ettepanekute saamiseks sama seaduse § 127 lg 2 kohaselt isikutele, kelle õigusi võib planeering puudutada.

Rõuge Vallavalitsus ootab isikute, kelle õigusi võib planeering puudutada, ettepanekuid Rõuge alevikus Järvekalda ja Kolmnurga maaüksuse detailplaneeringu lähteseisukohtadele hiljemalt 15. jaanuariks 2019.

Lisainfo: planeeringu- ja ehitusspetsialist, tel 785 9322, e-post planeering@rauge.ee.