« Tagasi

Ettevalmistused Rõuge aleviku Tindi tn 8 detailplaneeringu algatamiseks

Rõuge Vallavalitsus on ette valmistamas detailplaneeringu algatamist Võru maakonnas Rõuge vallas Rõuge alevikus Tindi tn 8 (katastritunnus 69701:004:1442) maaüksusel. Detailplaneeringuga soovitakse saada ehituslikud tingimused üksikelamu ja abihoonete rajamiseks, määrata tehnovõrkude lahendus ja juurdepääs.

Detailplaneeringu koostamise kavandatav eesmärk on jagada Tindi tänav 8 maaüksus kaheks katastriüksuseks, millest ühele määrata transpordimaa maakasutuse sihtotstarve olemasoleva kergliiklustee jaoks ning teisele määrata üksikelamu ja abihoonete rajamiseks elamumaa maakasutuse sihtotstarve, hoonestusala ning ehitusõigus ja muud ehituslikud vajalikud tingimused.

Planeeringu algatamise taotluse juurde on Tartu Arhitektuuribüroo OÜ (reg nr 10439501) 2018. aasta septembris koostatud põhjaliku seletuskirja ja joonise „Tindi tn 8 krundi detailplaneeringu algatamine" (töö nr DP-11-18), mis annab ülevaate planeeringuga kavandatava kohta.

Detailplaneeringu koostamise algataja, vastuvõtja ja kehtestaja on Rõuge vallavolikogu (Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Rõuge vald, vald@rauge.ee). Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Rõuge Vallavalitsus (Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Rõuge vald, vald@rauge.ee). Detailplaneeringu koostaja valib Rõuge Vallavalitsus lähtuvalt hanke tulemustest.

Tulenevalt  planeerimisseaduse § 81 lg 1 tuleb esitada detailplaneeringu lähteseisukohtade eelnõu tutvumiseks ja ettepanekute saamiseks sama seaduse § 127 lg 2 kohaselt isikutele, kelle õigusi võib planeering puudutada.

Rõuge Vallavalitsus ootab isikute, kelle õigusi võib planeering puudutada, ettepanekuid Rõuge alevikus Tindi tn 8 detailplaneeringu lähteseisukohtadele hiljemalt 6. jaanuariks 2019.