« Tagasi

Algatatud on Rõuge aleviku Tehnika tn 3 detailplaneering

 

Rõuge Vallavolikogu 20.11.2018 otsusega nr 1-3/92 algatati Rõuge aleviku Tehnika tn 3 maaüksuse detailplaneering ja jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeritav ala asub Rõuge vallas Rõuge alevikus Tehnika tn 3 katastriüksusel, jääb selle piiresse ning on suurusega 5844 m2. Planeeritava katastriüksuse maakasutuse olemasolev sihtotstarve on tootmismaa 95% ja ärimaa 5%.

Detailplaneeringu eesmärk on muuta Rõuge Vallavolikogu 26.11.2014 otsusega nr 36 kehtestatud detailplaneeringut „Rõuge vallas Handimiku külas ja Rõuge alevikus Rõuge tööstusala detailplaneering" Rõuge alevikus Tehnika tn 3 (katastritunnus 69701:001:0096) maaüksuse osas ning määrata maaüksusele depoohoone rajamiseks maakasutuse sihtostarve, hoonestusala ning ehitusõigus ja muud ehituslikud vajalikud tingimused.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud info põhjal ei ole detailplaneeringu koostamise käigus täiendavaid uuringuid vaja teha.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata, kuna eelhinnangu ja asjaomaste asutuste seisukohtade põhjal puudub detailplaneeringuga kavandataval tegevusel oluline keskkonnamõju.

Detailplaneeringu algataja, vastuvõtja ja kehtestaja on Rõuge Vallavolikogu (Ööbikuoru 4, Rõuge alevik 66201). Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Rõuge Vallavalitsus (Ööbikuoru 4, Rõuge alevik 66201). Detailplaneeringu koostaja on Evox OÜ (Leetpõõsa 16, 60534 Tartumaa).

Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega ning muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Rõuge vallamajas või Rõuge valla veebilehel www.rauge.ee.

Lisateave planeeringu- ja ehitusspetsialistilt: tel 785 9322, e-post planeering@rauge.ee.