Rõuge Vallavolikogu järgmine istung toimub 19. juunil 2018

Rõuge Vallavolikogu istung toimub 19. juunil 2018 kell 14.00 Ruusmäe külas Rogosi mõisas

Päevakorra projekt:

1. Määruste kehtetuks tunnistamine

Ettekandja vallasekretär Eve Mändmaa

2. Lapsehoiuteenuse kord

Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Tiit Melts

3. Hooldekodu Pihlakobar põhimääruse muutmine

Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Tiit Melts

4. Hooldekodu Pihlakobar struktuuri kinnitamine

Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Tiit Melts

5. Mõniste Vallavolikogu 19.02.2016 otsuse nr 1-1.3/3 „Hooldekodu Pihlakobar struktuur ja töötajate koosseis" kehtetuks tunnistamine

Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Tiit Melts

6. Rõuge Hooldekodu põhimäärus

Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Tiit Melts

7. Rõuge Vallavolikogu 25.03.2015 otsuse nr 18 „Rõuge Hooldekodu hoolekogu koosseisu kinnitamine" kehtetuks tunnistamine

Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Tiit Melts

8. Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Ettekandja vallasekretär Eve Mändmaa

9. Pargi-Aru ja Biotiigi kinnistu piiride muutmine

Ettekandja maaspetsialist Heidi Normann

10. Irna katastriüksuse jagamine ning sihtotstarbe ja aadressi määramine

Ettekandja maaspetsialist Heidi Normann

11. Rõuge valla Rõuge piirkonna üldplaneeringu menetlusaja pikendamine

Ettekandja planeeringu- ja ehitusspetsialist Tiina Pettai

12. Rõuge alevikus uute korterelamute ehitamiseks vajaliku maa detailplaneeringu  menetlusaja pikendamine

Ettekandja planeeringu- ja ehitusspetsialist Tiina Pettai

13. Rõuge alevikus Ööbikuoru tn 6 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Ettekandja planeeringu- ja ehitusspetsialist Tiina Pettai

14. Rõuge Vallavolikogu 19.12.2017 otsuse nr 1-1.3/17-26 „Detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" muutmine

Ettekandja planeeringu- ja ehitusspetsialist Tiina Pettai

15. Tindi külas Rõuge Ööbikuorg katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Ettekandja planeeringu- ja ehitusspetsialist Tiina Pettai

16. Revisjonikomisjoni ettekanne 2017. a revideerimiste kohta

Ettekandja revisjonikomisjoni esimees Ain Pajo

17. Haanja valla 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Ettekandja raamatupidaja Kaja Juhanson

18. Misso valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

Ettekandja raamatupidaja Tiia Kukk

19. Mõniste valla 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Ettekandja majandusosakonna juhataja Jane Liiv

20. Rõuge valla 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

Ettekandja finantsosakonna juhataja Palmi Mägi

21. Varstu valla 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

Ettekandja pearaamatupidaja Kaja Juhanson

22. Rõuge Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine

Ettekandja vallavanem Mailis Koger

23. Rõuge valla põhimääruse II lugemine

Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

24. Eestseisuse kinnitamine

Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

25. Keskkonnakomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

26. Rõuge Noorsootöö Keskuse põhimäärus

Ettekandja haridusosakonna juhataja Marju Kõva

27. Rõuge Noorsootöö Keskuse struktuuri kinnitamine

Ettekandja haridusosakonna juhataja Marju Kõva

28. Valla sümbolite kirjelduse ja kujutise kinnitamine

Ettekandja vallavanem Mailis Koger

29. Vallavanema info

30. Volikogu esimehe info

 

Volikogu otsuste ja määruste eelnõud on Rõuge valla kodulehel:

https://atp.amphora.ee/rougevv2017/index.aspx?o=922&o2=-1&u=2&hdr=hp&tbs=act&at=50297