Detailplaneeringu algatamise teade: Rõuge Ööbikuoru katastriüksus ja lähiala

 

Rõuge Vallavolikogu 17.04.2018. a otsusega nr 1‑3/37 algatati Rõuge vallas Tindi külas Rõuge Ööbikuoru (Rõuge Ööbikuorg) katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu ülesanne on määrata Rõuge Ööbikuoru katastriüksusele (69701:004:0018) kavandatavate turismitaristu rajatiste, sh rippsilla asukoht ja ehitusõigus.

Arvestades keskkonnamõju eelhinnangut, otsustati jätta keskkonnamõju strateegiline hindamine läbi viimata, sest detailplaneeringuga ei planeerita olulise keskkonnamõjuga tegevusi, ei põhjustata keskkonnas pöördumatuid muutusi ega ei seata ohtu inimese tervist ja heaolu, kultuuripärandit ega vara.

Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise õigusaktiga on võimalik tutvuda Rõuge vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris ning tööpäeviti Rõuge Vallavalitsuses Rõuge alevikus Ööbikuoru 4.

Lisainformatsiooni saab Rõuge Vallavalitsusest (Tiina Pettai, planeeringu- ja ehitusspetsialist tel 785 9322, e-post planeering@rauge.ee).