« Tagasi

Algatati Haanja küla tehislume tootmissüsteemi detailplaneering

Rõuge Vallavolikogu 19.12.2017 otsusega nr 1-1.3/17-26 algatati Haanja küla tehislume tootmissüsteemi detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on rajada Haanja külas tehislume tootmiseks vajalik süsteem, sealhulgas rajada Taltjärve ehituskeeluvööndisse veehaarde-pumpla, veevarustuse tarne-, surve ja surveõhutorustik ning juurdepääsutee, vajalikud elektrirajatised, veehaarde- pumpla lähedusse tehislume toomiseks ja ladustamiseks vajalik plats, mis maastikuliselt jääb osaliselt Taltjärve ehituskeeluvööndisse ning nõuab seega ehituskeeluvööndi vähendamist ning süvendada veekogu kaldaäärt suuremas mahus kui 500 m3.

Detailplaneeringu ala hõlmab Haanja Vallavolikogu 16.09.2008 otsusega nr 35 kehtestatud "Haanja küla tehislume tootmissüsteemi" detailplaneeringu ala ja ei muuda eelnimetatud planeeringugu põhilahendust veehaare-pumplahoone, veevarustuse tarne-, surve ja surveõhutorustiku, elektrirajatiste ning juurdepääsutee osas. Varasem planeering leitav: www.haanja.ee/Detailplaneeringud/

Detailplaneeringu algataja, vastuvõtja ja kehtestaja on Rõuge Vallavolikogu (aaderss: Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Rõuge vald, vald@rauge.ee).

Detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega saab tutvuda Rõuge Vallavalitsuse kantseleis (Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Rõuge vald) tööpäevadel kell 8–16 ning elektrooniliselt valla veebilehel.

  www.haanja.ee/Detailplaneeringud/