Projekti nimi Noorte kogukonnaettevõtlusõppe mudel


Projekti nr (2014-2020.1.05.17-0162)

Meede 1.5 Õppe seostamine tööturu vajadustega

Valdkond 1.5.3 Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel


Toetuse saaja Rõuge Vallavalitsus

Projekti partnerid Rõuge Põhikool

Rõuge Avatud Noortekeskus

Projekti eelarve 7 190 eurot

Projekti rahastajad Euroopa Sotsiaalfond (6 471 eurot)

Rõuge Vallavalitsus (719 eurot)

Projekti periood 01.10.2017 - 31.12.2018


Käesoleva projekti siht on läbi praktilise kogemuse ja koostöö välja töötada piirkonnale omane kogukonnaettevõtluse mudel, millesse on põimitud koolis läbiviidav ettevõtlusõppe programm, seotud praktilised tegevused ja ühisteadmise loomine ettevõtetega, ideede rakendamise tugi kogukonna poolt. Kogemuste toel loodud mudel leiab rakendust mitmes tulevase Rõuge valla koolis. Projekti oluliseks väljundiks on kogukonna pärandil, ressursil ja vajadusel põhineva ettevõtlusõppe programmi teke.


Projekti tegevused:

  • kooliväliste partnerite (ettevõtjad, noortekeskused, kogukonna liikmed) kaasamine ettevõtlusõppe läbiviimisesse

  • ettevõtlusõpet praktilisemaks muutvad tegevused

  • väljaspool kooli ettevõtlusõppe läbiviimist toetavad tegevused


Projekti väljundid:

  • Vähemalt 5 kogukonna ettevõtet pakuvad noortele praktilist õpet ettevõttes kohapeal või osalevad praktiliste mentoritena ettevõtlusõppes koolis kohapeal.

  • Vähemalt 5 õpilasettevõtet, mille tegevus põhineb kogukonna vajadustel, ressurssidel ja eripäral, tegevuse loomine ja ellurakendamine.

  • Ettevõtlusõppe koostöös osaleb vähemalt 4 kooli. Lõuna-Võrumaa ühinevate valdade territooriumil on vähemalt neli kooli, mis kasutavad oma õppetegevus ettevõtlusõppe moodulit.

  • Õppekäigud (5) ja koostööseminar (2) õppuritele ja ettevõtetele eesmärgiga õppida kogukonna erinevaid osapooli ja nende tegevusolustikku tundma. Osaleb vähemalt 60 inimest.

  • Noorte kogukonnaettevõtluseõppe mudeli kogemusmapp, mis sisaldab olukorra analüüsi, protsessi kirjeldust, järeldusi ja soovitusi. Kogemusmapina on disainitud piirkonnale omane ja sobiv noorte kogukonnaettevõtlusõppe mudel, milles kirjeldatakse iga osapoole rolli selles protsessis.

Kaasatud organisatsioonid:

Haanja Kool

Haanja Noortekeskus

Varstu Kool

Varstu Noortetuba

Mõniste Kool

Mõniste Avatud NoortekeskusLisainfo: Rõuge Avatud Noortekeskus

e-mail: raugeank@gmail.com

telefon: 5340 3309