« Tagasi

Nursipalu keskkonnamõjude hindamise aruande avalikustamise teade

Projekt:

 

 

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) teatab Nursipalu harjutusvälja teede ja väljaõpperajatiste ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise aruande (Nursipalu KMH) avalikustamisest vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §-le 21:

Nursipalu KMH aruandega saab tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 12. jaanuar 2018  kuni 13. veebruar 2018 elektrooniliselt läbi TJA (www.tja.ee). Rõuge valla (www.rouge.ee) ja Võru valla (www.voruvald.ee) kodulehel avaldatava lingi ja paberkandjal TJA-s (asukoht Sõle 23A Tallinn), Rõuge vallas (asukoht Ööbikuoru 4, Rõuge alevik) ja Võru vald (asukoht: Võrumõisa 4a, Võru linn).

Aruande lisad nr 3 ja nr 5 määratakse ametkondlikuks kasutamiseks. Neile on kantud kaitstavate isendite ja liikide täpsed elu-/asukohad, mis on piiratud kasutamiseks ja ei avalikustata. Looduskaitseseaduse § 53 lg 1 kohaselt  I ja II kaitsekategooria liigi isendi täpse elupaiga asukoha avalikustamine massiteabevahendites on keelatud. Asutused ja isikud, kellel on põhjendatud vajadus nimetatuga tutvumiseks pöörduvad teabe saamiseks TJA poole.

Keskkonnamõju hindamist korraldab TJA: ehitusvaldkonna nõunik Valmond Mikli, tel: 6672036, e-post valmond.mikli@tja.ee, arendaja Kaitseministeerium Tuuli Vors, tel: 7170165, e-post tuuli.vors@kaitseministeerium.ee

Nursipalu harjutusväli asub Võrumaal Rõuge vallas Tsirgupalu külas, Laossaarõ külas ja Lükkä külas ning Sõmerpalu vallas Hänike külas ja Mustassaare külas. Harjutusvälja soovitakse arendada vastavalt Nursipalu harjutusvälja arendusprogrammile nii, et see võimaldaks läbi viia mehhaniseeritud kompanii tasemel lahinglaskmistega taktikalist väljaõpet. Ehitusprojekti koostamisel projekteeritakse väljaõppeks vajalikud teed ja väljaõppehitised vastavalt eelnimetatud arendusprogrammile.

Nursipalu KMH koostamise eesmärgiks on saada teavet Nursipalu harjutusväljale ehitamisega kaasnevatest keskkonnamõjudest ja nende leevendusmeetmetest ehitusprojekti koostamisel, et nimetatuga oleks võimalik arvestada ehitusloa andmisel.

Nursipalu KMH aruande kohta ettepanekud, vastuväited ja küsimused palume esitada kirjalikult Tehnilise Järelevalve Ametile hiljemalt 13. veebruar 2018  Sõle 23A, 10614 Tallinn, e-post: info@tja.ee

Nursipalu KMH aruande avalik arutelu toimub: 20. veebruar 2018 Rõuge Rahvamajas (asukoht Metsa 1, Rõuge alevik, Võrumaa) algusega kell 18.00.

 

https://skpkee.sharepoint.com/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=1cde5b495a5f64a3cacae282bcf73eb31&authkey=ATjKrIafMbCH9c1mbE5uTpE&e=1ee05c51e11849028be1506d71048b26

Link  viib Skepast'i arvutis asuva aruande juurde koos avalike lisadega