Ettevõtja kinnitab koos majandusaasta aruande esitamisega andmete õigsuse ka MTR-is

Juhime tähelepanu ettevõtjate jaoks kahele olulisele muudatusele, mille tingis 1.07.2014 jõustunud majandustegevuse seadustiku üldosa seadus (edaspidi MsüS):

1. Seni kehtinud andmete õigsuse kinnitamise kord majandustegevuse registris on muutunud ning ettevõtja esitab kinnituse koos majandusaasta aruandega ja FIE tuludeklaratsiooniga.

2. Teatud valdkondades (kaubanduses ja majutus) enam majandustegevusteate (registreeringu) kohustust ei ole, v.a alkoholi- ja tubakatoodete müügiga tegelevatel ettevõtjatel.

Kui ettevõtja esitab äriregistrile majandusaasta aruannet, siis kuvatakse talle kõik tema registritesse kantud load ja teated ning ettevõtja kinnitab koos majandusaasta aruande esitamisega andmete õigsust.

Samas on oluline, et enne andmete kinnitamist kontrollib ettevõtja majandustegevuse registris olevad andmed üle ja veendub nende õigsuses. Kui registriandmetes on ebatäpsusi, esitab ettevõtja andmete muutmiseks teate https://mtr.mkm.ee/

Alates 1. juulist 2014 on tegutsemiseks luba vajavaid ettevõtlusvaldkondi senisest vähem. Mõnes valdkonnas kadus vajadus oma tegevus üldse MTR-is registreerida, mõnes valdkonnas asendus see lihtsa teavitamiskohustusega. Paljud valdkonnad, kus seni oli vajalik luba või registreering, lähevad nö vaba majandustegevuse alla ehk neis tegutsemiseks ei ole eraldi luba või teatamist vaja, näiteks on muudatused kaubandustegevuses ja turismi valdkonnas.

Peale selle on MTR-i koondatud ka valdkondi, mis varem olid reguleeritud eriseadustega, kuid milles tegutsevate ettevõtjate andmed ei olnud keskselt koondatud MTR-i. Need valdkonnad on näiteks muinsuskaitse, taimekaitse, relvaohutus, turvateenused, keskkonnategevus, audiovisuaalsed meediateenused jt. 

Täpsem ülevaade MTR-i kantavatest majandustegevusteadetest ja tegevuslubadest, on leitav internetis aadressil https://www.mkm.ee/sites/default/files/vastavustabel_2015_tapsustatud.pdf