Ettevõtlustoetus

Valla ettevõtlustoetuse taotlemisest.

Rõuge valla ettevõtjad/ettevõtted (FIE-d, OÜ-d, AS-id) saavad ka käesoleval aastal taotleda toetust ettevõtlusega alustamise, ümberorienteerumise, tegevuse laiendamise ja ettevõtte uue tegevusvaldkonna arendamiseks Rõuge vallas. Samuti on võimalik taotleda koolitustoetust. Tegevust alustavad ettevõtjad peavad lepingu sõlmimise ajaks olema registreeritud vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Toetust taotlev ettevõte peab olema registreeritud ja tema tegevuskoht (FIE-l elukoht) asuma Rõuge vallas ning toetuse abil tehtavad investeeringud olema suunatud ettevõtluse arendamisele Rõuge vallas. Ettevõtjal ei tohi olla maksuvõlga ega algatatud likvideerimis- ja pankrotimenetlust. Ettevõtlustoetusega tohib finantseerida neid projektiga seotud kulutusi, mis toetuse taotleja on teinud pärast lepingu sõlmimist. Ettevõtlustoetuse saaja on kohustatud lepingus sätestatud korras esitama aruande kuhu lisab projektiga seotud kulusid tõendavate dokumentide koopiad.
Taotlusi võetakse vastu jooksvalt. Valla poolt makstava ettevõtlustoetuse (sh koolitustoetuse) ülemmäär on 1000 eurot ja suuremahulise toetuse (projekti kogumaksumus vähemalt 16 000 €, samuti vajalik äriplaan) korral kuni 3000 eurot. Taotleja omafinantseeringu suurus peab olema vähemalt 30% projekti kogumaksumusest, v.a suuremahulised projektid. Juhime tähelepanu sellele, et üks ettevõtja saab taotleda toetust maksimumsumma ulatuses kokku kolme aasta jooksul alates esimesest taotlusest.


Korrektselt vormistatud taotlusi koos lisadokumentidega (äriplaan, hinnapakkumised jne.) võetakse vastu tööpäeviti valla kantseleis, samuti elektrooniliselt e-maili aadressil vald@rauge.ee

Ettevõtlustoetuse määramise kord