« Tagasi

Geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud  menetlusse  AS  Tariston  (registrikood  10887843,  aadress  Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn) poolt esitatud geoloogilise uuringu loa taotluse.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Võru maakonnas Rõuge vallas Sänna (Sännä) külas asuvatele katastriüksustele Sänna karjäär (katastritunnus 69701:003:0150) ja Rõuge metskond 19 (katastritunnus 69701:003:0620). Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 30,87 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 25 puurauku ja kuni 10 uuringukaeveõõnt uurimissügavusega kuni 30 m. Uuritavateks maavaradeks on ehitus- ja täiteliiv, ehitus-ja täitekruus. Taotletava loa kehtivusaeg on 2 aastat. Uuringuruumi nimetus on Sänna uuringuruum. Uuringu teostaja on OÜ Inseneribüroo STEIGER.

Keskkonnaamet kontrollis geoloogilise uuringu loa taotluse vastavust maapõueseaduses ja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatud nõuetele. Taotlus vastas esitatud nõuetele.Maapõueseaduse § 30 lõike 2 alusel avalikustab Keskkonnaamet teate geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmise kohta ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded (www.ametlikudteadaanded.ee).

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest ja selle avalikustamisest teavitab Keskkonnaamet ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Samuti saadetakse eelnõud loa taotlejale tutvumiseks ja ettepanekute esitamiseks.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib kavandatav tegevus puudutada, on õigus kahe nädala jooksul alates teadete avalikustamisest esitada Keskkonnaametile geoloogilise uuringu loa taotluse või loa eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.