Mittetulundustegevuse toetus

Rõuge vallavolikogu võttis 17. aprillil 2018 vastu mittetulundustegevuse toetuse andmise korra (Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord). Siiani olid viies eelnevas vallas mittetulundustegevuste toetuste määramiseks erinevad korrad, vastu võetud kord ühtlustas ühinenud valdades kehtinud korrad.  Mittetulundustegevuste toetuse andmise kord sätestab Rõuge valla eelarvevahenditest mittetulundustegevusteks ette nähtud toetuse eesmärgi ja liigid, toetuse taotluste esitamise, menetlemise, aruandluse ning kontrolli ja järelevalve korra.

Toetust saavad taotleda Rõuge vallas tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kellel puudub kohaliku omavalitsuse osalus ja seltsingud ning füüsilised isikud. Korra alusel on võimalik taotleda tegevustoetust, kaasfinantseerimise toetust, ürituste korraldamise toetust, stipendiumi ja esindustoetust. Toetuse taotlusi on võimalik esitada kaks korda aastas hiljemalt 28. veebruaril ja 31. augustil. Käesoleval 2018. aastal on esimene taotlemise tähtaeg 15. mai ja teine tähtaeg 31. august. Taotlused esitatakse vallavalitsuse poolt kinnitatud taotlusvormil. Varasemalt Rõuge Vallavalitsusele esitatud taotlused lähevad menetlusse varasemate kordade ja taotlusvormide alusel, seega juba esitatud taotlusi ümber tegema ei pea. Taotlusi menetleb Rõuge Vallavalitsus. Kutsume üles taotlusvoorus osalema!

 

 

Mittetulundustegevuseks rahaliste vahendite eraldamine: 2018. aasta I voor

 

Rõuge Vallavolikogu 17.04.2018 määruse nr 11 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord" § 11 lg 4, lg 6 ja lg 7 alusel on Rõuge Vallavalitsus andnud 12.06.2018 välja korralduse nr 2-3/235.

Selle kohaselt on rahuldatud alljärgnevad taotlused:

 

Toetuse saaja

Projekti nimi

Toetuse suurus, eur

Projekti elluviimise algus- ja lõpukuupäev

1

MTÜ motoklubi Wildhogs MC

Avatud Mehkamaa

430

02.05.2018–28.02.2019

2

Seltsing "Kõrgepalu Noored"

Suvelõpupidu Kõrgepalus

200

01.09.2018–02.09.2018

3

MTÜ Nuti-Võlur

Nutitunnid vanaemadele ja vanaisadele

250

01.08.2018–01.10.2018

4

MTÜ SUFF

Soome-ugri Filmi Festival V

400

03.03.2018–10.10.2018

5

Lauri Kütt (eraisik)

Alternatiivkultuuri festival KÕU

1000

6.–8.07.2018

6

MTÜ Krabi Külaselts

Jätkuprojekt koostöös Eesti 100-ni

3600

1.01.2018–31.12.2018

7

Kati Truup (eraisik)

Ubajärve rännak 2018

450

21.07.2018–21.07.2018

8

MTÜ Matsi Tehnikaspordiklubi

Noorte motopäev

200

01.01.2018–31.12.2018

9

MTÜ Kangsti Külaselts

Kangsti piirkonna külade IV kodukandipäev

400

28.07.2018

10

K.M.-Motorsport MTÜ

Noor Balti MV-dele

500

01.07.2018–30.09.2018

11

MTÜ Taheva Valla Külade Selts

Kotuse infovoldiku kordustrükk

200

01.07.2018–30.11.2018

12

MTÜ Vana-Roosa Wärk

Vana-Roosa kalapäev

300

01.08.–20.08.2018

13

MTÜ Ruusmäe Noorteklubi

Rogosi mõisa kellatorni ajaloo infostendile

200

16.05.2018–30.08.2018

14

MTÜ Püssä Küla Selts

Püssä küla jaanipäev

243,5

01.06.2018–30.07.2018

15

MTÜ Võru Ratastooli Klubi

Rõuge Ööbikuoru CUP boccia's

220

01.08.2018–30.09.2018

16

MTÜ Viitina Jahiselts

Kalapüügivõistluse Viitina Kuurits korraldamine

400

01.07.2018–01.08.2018

17

MTÜ Krabi Külateater

Osalemine Kuhjavere teatrifestivalil

240

18.08.2018–19.08.2018

18

MTÜ Sänna Kultuurimõis

Soome-ugri filmifestival FUFF V

150

01.07.2018–10.07.2018

19

EELK Rõuge Maarja Kogudus

Võru praostkonna vaimulik laulupäev

100

19.05.2018

20

MTÜ Helikoor

Helikoori kontsert koos Šveitsi kooriga

300

25.04.2018–31.07.2018

21

MTÜ Rõuge Spordiklubi

Eesti Rannajalgpalli Meistriliigas osalemine

437,68

10.06.2018–01.09.2018

22

MTÜ Sänna Kultuurimõis

Tsirkuse töötuba FookusPookus

150

01.06.2018–31.07.2018

23

Helju Velks (eraisikuna)

Rõuge valla küladepäev

400

20.08.2018

24

Helju Velks (eraisikuna)

Rõuge valla Jaanisimman Viitina Järvesaares

500

24.06.2018

25

Haanja Tantsu Mängu Laulu Selts

Haanja Tantsu Mängu Laulu Seltsi juubeli aasta tegevustoetus

300

01.05.2018–31.12.2018

26

MTÜ Plaani Kotus

Plaani piirkonna koristustalgud ja käsitsi heinaniitmisvõistlus

300

01.04.2018–31.07.2018

27

Kevin Leer

Stipendium

300

07.05.2018

28

MTÜ Alaveski Loomapark

Lapsed peredega loomaparki

800

01.09.2018–30.09.2018

29

MTÜ Ruusmäe Noorteklubi

Ruusmäe noortemaja meeldejääv avamine

100

01.06.2018–02.11.2018

30

Eesti Looduskaitse Seltsi Varstu osakond

Eestimaa Lõunatipu matkaraja uue lõigu rajamine

400

04.02.2018–31.12.2018

31

MTÜ Püssä Küla Selts

Püssä Küla Seltsi hoogtööpäevad

130

01.05.2018–30.09.2018

 

Korralduse alusel on jäetud rahuldamata järgmised taotlused:

 

Taotleja nimi

Projekti nimi

Toetuse suurus, eur

Taotluse rahuldamata jätmise põhjendus

1

Rainer Vissel (eraisik)

Veoautokross 2018

0

Täiskasvanute hobide toetamist ei peeta otstarbekaks.

2

MTÜ Spordiühing Võru Biathlon

Haanja laskesuusatiiru arendus

0

Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu seletuskirja 3.1 alusel on kokku lepitud, et Haanja valla territooriumil asuvate omatulu teenivate objektide (Suure Munamäe vaatetorn ning Haanja puhke- ja spordikeskus) tegevuse rahastamisel lähtutakse põhimõttest, et iga-aastasest teenitud puhaskasumist 2/3 eraldatakse vastavate objektide investeerimisvajaduste katteks.

3

MTÜ Terviseklubi Siruta

Meeste rühmatreeningud Rõuge vallas

0

2017. aastal algatatud projekti „Tervisespordi võimaluste arendamine Rõuges" raames täiendati oluliselt Rõuge jõusaali treeningvahendeid, sh jõutreeninguks kasutatavad vahendeid. Sellest tulenevalt ei peetud uute vahendite soetamist otstarbekaks.

 

Toetuse saajal on õigus saada toetust vastavalt korraldusele ja kasutada toetust sihtotstarbeliselt. Toetuse saaja on kohustatud teavitama vallavalitsust mittetulundusliku tegevuse või ürituse toimumisest ja esitama projekti lõppemise kuupäevast ühe kuu jooksul toetuse kasutamise kohta aruande. Vallavalitsusel on õigus nõuda toetuse saajalt kulu- ja maksedokumentide originaalide esitamist ning selgitusi, mis tõendavad toetuse sihipärast kasutamist ja projekti terviklikku läbiviimist.

Toetus makstakse taotleja arvelduskontole.

Vallavalitsusel on õigus nõuda toetus osaliselt või täielikult tagasi juhul, kui:

1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt; 2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid; 3) toetuse saaja ei ole esitanud aruannet; 4) tegevust, mille jaoks toetust eraldati, ei toimunud.

 

Korraldusega nr 2-3/235 saab tutvuda allolevas faililoendis ja avalikus dokumendiregistris.