Meetme 1.3.3 "Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed" projekt

Rõuge Vallavalitsus osaleb ESF projektis Lapsehoiu, tugiisiku ja isikliku abistaja teenuse pakkumise abil Rõuge, Haanja ja Sõrmepalu vallas teenuse vajajate tööturule sisenemise või seal püsimise toetamine - 1.3.0301.11-0112


Projekti elluviija Rõuge Vallavalitsus


Projekti kirjeldus

 

 • Ettevalmistavate tegevustena teenuse vajaduse kaardistamine, projekti kirjutamine ja esitamine.
 • Lapsehoiu, tugiisiku ja isikliku abistaja teenuse osutamine Rõuge, Haanja ja Sõmerpalu vallas puuetega lastega või sotsiaalselt või majanduslike toimetulekuprobleemidega peredele, puuetega ja hoolduskoormusega inimestele, mis suurendab teenuse saajate või nende pereliikmete tööturule sisenemise ja/või seal püsimise võimalusi.
 • Teenuste koordineerimine.
 • Teenuse arendamiseks tagasiside kogumine sihtgruppidelt, teenuse osutajatelt ja partneritelt, teenuste kättesaadavuse ja vajaduse monitooring, teenuste pakkumise korra ja struktuuri väljatöötamine ja katsetamine, teenuse osutajate koolitusvajaduse kaardistamine ja motivatsioonisüsteemi loomine, teenuste kvaliteedi hindamise põhimõtete ja aluste väljatöötamine ja katsetamine, ümarlaudade ja infopäevade korraldamine ning neil osalemine, huvigruppide kaasamine, osalemine nii omavalitsuste ja maakonna sisestel kui ka välistel koostööseminaridel, teenust koordineeriva MTÜ arengukava koostamise meeskonda kuulumine.
 • Teavitustegevused.


Projekti eesmärk

 

 • Hoolekandeteenuste osutamisega puuetega, hoolduskoormusega ja/või sotsiaalsete või majanduslike toimetulekuprobleemidega peredele või nende liikmetele nende igapäevase toimetulekuvõime parendamise abil tööhõivesse kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine ning töötute ja mitteaktiivsete tööturule sisenemise võimaluse ja seal püsimise suurendamine.
 • Lapsehoiu-, tugiisiku ja isikliku abistaja teenuse käivitamine ja koordineerimine teenuste kättesaadavuse parandamiseks ja sihtgrupi tööhõivesse sisenemiseks.
 • Lapsehoiu-, tugiisiku ja isikliku abistaja teenuse arendamine Sõmerpalu, Haanja ja Rõuge vallas teenuste jätkusuutlikkuse tagamiseks ja laiendamiseks.
 • Kestus 01.04.2011-31.12.2013


Projekti kontaktisikud

 • Pille Sõrmus (56695364, pille.sormus@gmail.com)
 • Angela Viks (7859138, angela@rauge.ee)


Sihtrühm

 

 • hooldajad, kes hooldatavale pakutava teenuse abil tööle saavad;
 • puudega inimesed või inimesed, kes vajavad abi haiguse või olukorra tõttu, mis oluliselt raskendab nende igapäevast toimetulekut
 • kinnipidamiskohast vabanenud, kes pakutava teenuse abil tööle saavad;
 • hooldajad, kes hooldatavale pakutava teenuse abil töö säilitavad.


Teenused

 

 • Tugiisik
 • Isiklik abistaja
 • Lapsehoidja