Algatatud detailplaneeringud

 1. Kurgjärve ja Utsali külas Kurgjärve spordibaasi detailplaneering
 2. Möldri külas Pihlaka ja Rõuge kiriku maa detailplaneering
 3. Mustahamba külas Kotka kinnistu osa detailplaneering
 4. Viitina külas Mõisaveere kinnistu osa detailplaneering
 5. Rõuge alevikus uute korterelamute ehitamiseks vajaliku maa detailplaneering
 6. Pärlijõe vesiveski ja sellega piirneva ala detailplaneering
 7. Tsutsu külas Irnake kinnistu detailplaneering
 8. Väiku-Ruuga ja Jaanipeebu külas Põrgupõhja katastriüksuse ja sellega piirneva maa-ala detailplaneering
 9. Rõuge alevikus Andre-Aotähe katastriüksuse ja sellega piirneva ala detailplaneering
 10. Tindi külas Tindioru katastriüksuse osa detailplaneering
 11. Rõuge alevikus Ööbikuoru tn 6 katastriüksuse detailplaneering
 12. Viitina külas Koolimaa katastriüksuse ja sellega piirneva ala detailplaneering
 13. Rõuge alevikus Aia tn 4 katastriüksuse ja sellega piirneva ala detailplaneering

Aia tn 4 katastriüksuse ja sellega piirneva ala detailplaneering

 
Vastavalt Planeerimisseaduse § 128 teatame Rõuge vallas Rõuge alevikus Aia tn 4 katastriüksuse ja sellega piirneva ala detailplaneeringu algatamisest ca 1,3 ha suurusel maa-alal. 
Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on uute elamukruntide kavandamine, kruntidele ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede asukoha määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, tehnovõrkudele ja –rajatistele asukoha määramine. 
Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik kuna detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi, tegevused ei ületa keskkonnataluvust, ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muutusi ega sea ohtu inimese tervist ja heaolu, kultuuripärandit või vara.